- Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης - http://www.opengov.gr/ggee -

Άρθρο 9 (Άρθρο 6α της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ) Προστασία των ανηλίκων

 

1. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για τη σωματική, ψυχική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, παρέχονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι ανήλικοι δε θα τις ακούν ούτε θα τις βλέπουν. Ενδεδειγμένα μέτρα αποτελούν, ιδίως, η σήμανση των προγραμμάτων, η επιλογή της ώρας μετάδοσής τους, η χρήση προσωπικών αριθμών αναγνώρισης (κωδικών PIN), τα μέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά μέτρα, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. Το πλέον επιβλαβές περιεχόμενο, όπως είναι η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται στα αυστηρότερα μέτρα.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων που συλλέγονται ή παράγονται με άλλο τρόπο από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, όπως είναι η άμεση εμπορική προώθηση, η ανάλυση «προφίλ» και η συμπεριφορική διαφήμιση.
3. Όλα τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των επαναλήψεων, εκτός των διαφημιστικών μηνυμάτων, των μηνυμάτων τηλεπώλησης και των δελτίων ειδήσεων, κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στη σωματική, ψυχική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό οπτικό σύμβολο ή ηχητικό σήμα, το οποίο μεταδίδεται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επίσης, το ειδικό οπτικό σύμβολο αναγράφεται υποχρεωτικά δίπλα στον τίτλο των τηλεοπτικών προγραμμάτων σε κάθε δημοσίευση ή καταχώριση των προγραμμάτων αυτών στα έντυπα και στους ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων (EPG) και μεταδίδεται σε όλη τη διάρκεια των μηνυμάτων για την ανακοίνωση του προγράμματος (τρέιλερ).
4. H υπ’ αρ. 106/12.6.2019 (Β’ 2300) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την «Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων» εξακολουθεί να ισχύει, εφαρμοζομένου του άρθρου 7 αυτής και για τις μη γραμμικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες.
5. Η σήμανση κάθε προγράμματος συναρτάται άμεσα από το περιεχόμενό του και την ώρα μετάδοσής του.
6. Το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να διευκολύνει τη ρύθμιση των θεμάτων σήμανσης και καταλληλότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων για τους ανηλίκους μέσω κωδίκων δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 6.
7. Δεν επιτρέπεται η δραματοποίηση και η δραματοποιημένη παρουσίαση πληροφοριών, ειδήσεων, απόψεων ή δηλώσεων κατά τη μετάδοση όλων των προγραμμάτων.
8. Απαγορεύεται η παρουσίαση ή η συμμετοχή ανηλίκων μαρτύρων ή θυμάτων αξιόποινων πράξεων ή δυστυχημάτων, καθώς και ανηλίκων που βρίσκονται σε μειονεκτική – ευάλωτη θέση, σε όλα τα προγράμματα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρουσίαση αυτή, εφόσον είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και μόνον ύστερα από έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια. Απαγορεύεται η παρουσίαση ανήλικου δράστη αξιόποινων πράξεων.
9. Η συμμετοχή ανηλίκων σε ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά προγράμματα επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνεται με τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.
10. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να μη μεταδίδουν σκηνές φυσικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας σε όλα τα ενημερωτικά προγράμματα, εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο για την ενημέρωση του κοινού για συγκεκριμένο γεγονός.