Διαβουλεύσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Thu, 21 Sep 2017 09:53:20 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ http://www.opengov.gr/home/2017/09/21/7633 Thu, 21 Sep 2017 09:53:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7633 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

]]>
Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII) http://www.opengov.gr/home/2017/09/19/7630 Tue, 19 Sep 2017 11:43:49 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7630 Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)

]]>
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013 http://www.opengov.gr/home/2017/09/18/7628 Mon, 18 Sep 2017 11:57:30 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7628 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013

]]>
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 909/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΑΤ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 98/26/ΕΚ ΚΑΙ 2014/65/ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 236/2012» http://www.opengov.gr/home/2017/09/15/7623 Fri, 15 Sep 2017 15:53:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7623 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 909/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΑΤ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 98/26/ΕΚ ΚΑΙ 2014/65/ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 236/2012»

]]>
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://www.opengov.gr/home/2017/09/14/7617 Thu, 14 Sep 2017 11:23:31 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7617 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014 , σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

]]>
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής πύλης και ακτινοσκοπικής συσκευής XRAY http://www.opengov.gr/home/2017/09/04/7614 Mon, 04 Sep 2017 12:02:14 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7614 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής πύλης και ακτινοσκοπικής συσκευής XRAY

]]>
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API) http://www.opengov.gr/home/2017/08/29/7612 Tue, 29 Aug 2017 13:46:32 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7612 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (Advanced Passenger Information System- API)

]]>
Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις http://www.opengov.gr/home/2017/08/16/7609 Wed, 16 Aug 2017 11:15:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7609 Αγροτικός συνδικαλισμός και άλλες διατάξεις

]]>
Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων http://www.opengov.gr/home/2017/08/07/7606 Mon, 07 Aug 2017 13:29:24 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7606 Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων

]]>
ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ http://www.opengov.gr/home/2017/08/07/7603 Mon, 07 Aug 2017 12:15:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7603 ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

]]>