Προσκλήσεις – Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Fri, 15 Feb 2019 06:02:47 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τις θέσεις δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2018/11/05/7934 Mon, 05 Nov 2018 13:53:53 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7934 Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 05/11/2018, 15:50

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 08/11/2018, 15:00

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την αίτηση θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση θέσης  Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για την αίτηση θέσης μέλους ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση θέσης μέλους ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) http://www.opengov.gr/home/2018/10/15/7921 Mon, 15 Oct 2018 08:36:26 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7921 Ημερομηνία και ώρα έναρξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: 15/10/2018, 11:00

Ημερομηνία και ώρα λήξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: 4/11/2018, 11:00

Για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε εδώ

]]>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) http://www.opengov.gr/home/2018/07/31/7870 Tue, 31 Jul 2018 13:56:01 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7870 Ημερομηνία και ώρα  έναρξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων : 20/08/2018,  11:00

Ημερομηνία και ώρα λήξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: 09/09/2018, 11:00

Για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Για να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε εδώ:

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2018/02/20/7761 Tue, 20 Feb 2018 10:54:17 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7761 Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 20/02/2018, 12:45

Ημερομηνία και ώρα λήξης: 23/02/2018, 15:00

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την αίτηση για μέλος ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση για μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου http://www.opengov.gr/home/2018/01/30/7747 Tue, 30 Jan 2018 09:48:10 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7747 Ημερομηνία Έναρξης: 30/01/2018
Ημερομηνία Λήξης: 05/02/2018
Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2017/12/19/7719 Tue, 19 Dec 2017 10:31:08 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7719 Ημερομηνία και Ώρα Ανάρτησης: 19 Δεκεμβρίου 2017, 12:30

Ημερομηνία και Ώρα Λήξης: 22 Δεκεμβρίου 2017, 15:00

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να δείτε το περιεχόμενο της αίτησης για τη θέση Προέδρου ΔΣ της ΕΡΤ, πατήστε εδώ

Για να δείτε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης για τη θέση Προέδρου ΔΣ της ΕΡΤ, πατήστε εδώ

]]>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων http://www.opengov.gr/home/2017/10/23/7662 Mon, 23 Oct 2017 11:56:45 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7662 Ημερομηνία και Ώρα Έναρξης: 23/10/2017, 13:15:00
Ημερομηνία και Ώρα Λήξης: 13/11/2017, 23:59:59
Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.
Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι αυτοτελής επιτελική δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως το π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28), όπως έχουν κωδικοποιηθεί με τα άρθρα 72-86 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π. δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως ισχύει. Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
Το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, που ιδρύθηκε με το π.δ. 73/2017 (Α΄ 105), παρακολουθεί και υποστηρίζει τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Κυβέρνησης και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα. Ειδικότερα, εκπονεί μελέτες που του ανατίθενται, συντάσσει σχέδια κειμένων πολιτικής και προσχέδια αποφάσεων των οργάνων, γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτάται, υποβάλλει προτάσεις για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και εισηγείται στα όργανα επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, διενεργεί τη στενογράφηση, μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων, τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο και επιμελείται την επικοινωνία με τα υπουργεία και άλλους φορείς.
Τα ακόλουθα τυπικά προσόντα αξιολογούνται κατά προτίμηση:
Για τις θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών:
α) Πτυχίο οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής που να αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση:
– στην πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους
– στα οικονομικά της εργασίας και τις πολιτικές απασχόλησης ή στα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης
– στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση της εκπαίδευσης
– στα οικονομικά της ανάπτυξης ή και της περιφερειακής ανάπτυξης ή και στα δημόσια οικονομικά
– στην αγροτική οικονομία
– στα οικονομικά της ενέργειας και την ενεργειακή πολιτική
– στη βιομηχανική πολιτική
– στα χρηματοοικονομικά και τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση ή
– στο διοικητικό ή/και συνταγματικό ή και ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο χρηματοοικονομικό δίκαιο ή και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, με εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση.
γ) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή είναι η προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης ή και σε διεθνείς οργανισμούς και υπερεθνικά όργανα λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και συνέδρια, οι δημοσιεύσεις και η επιτελική εμπειρία.

Ακόμη, θα προσμετρηθεί η εμπειρία στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών, στην καταγραφή υφιστάμενων καταστάσεων, στη σύνταξη εκθέσεων και στο συντονισμό έργου, καθώς επίσης προσωπικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για ομαδική εργασία, η ικανότητα οργάνωσης για την επίτευξη στόχων και προτεραιοτήτων, η ευελιξία στον προγραμματισμό και η ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης θεμάτων και αντιμετώπισης πιεστικών και επειγουσών καταστάσεων.

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. , κατά προτίμηση οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο https://online.ekdd.gr/applications/ από Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 μέχρι Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

Μιχαήλ Η. Καλογήρου

]]>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου http://www.opengov.gr/home/2017/03/10/7461 Fri, 10 Mar 2017 06:31:30 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7461 Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 10/03/2017 και 8:30
Ημερομηνία και ώρα λήξης: 20/03/2017 και 23:59
Διαβάστε την πρόσκληση εδώ
Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ

  ΑΔΑ: ΨΧΤΑΗ-ΟΤΝ
Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Αρ. πρωτ. 2/18150/0004

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση της θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του μέρους Α΄ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),
2. την αριθ. Δ6Α1116174 ΕΞ2014/13.8.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού, Συμβουλίου και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής και λοιπά θέματα» (Β’ 2218),
3. την αριθ. 2/67265/0004/30.10.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού, Συμβουλίου» (ΥΟΔΔ 799),
4. την ανάγκη διορισμού νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του.

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την ονομασία «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, από 10/03/2017 έως και 20/03/2017.
Σημειώνεται ότι αιτήσεις που: α) δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση ή/και β) δε θα φέρουν στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δε θα εξετάζονται.

Προσόντα επιλογής και διορισμού των μελών του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα στους τομείς των οικονομικών ή των δημόσιων οικονομικών. Η διεθνής εμπειρία στους τομείς αυτούς λαμβάνεται επιπλέον υπόψη. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
α) πτυχίο οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
β) διδακτορικό τίτλο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς το σκοπό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστικά αντικείμενα,
γ) επαγγελματική εμπειρία (σε συναφή προς το σκοπό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστικά αντικείμενα) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και
δ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

Κωλύματα διορισμού
Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν:
i. έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,
ii. δεν προβεί στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4270/2014 προ του διορισμού του,
iii. έχει πτωχεύσει,
iv. έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,
v. είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού ή κατιών σε ευθεία γραμμή του Προέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ.,
vi. είναι προϊστάμενος του προσωπικού ή μέλος του προσωπικού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου,
vii. είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος.

Διαδικασία επιλογής
Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επιλέξει το μέλος του Δ.Σ. μεταξύ των περιλαμβανομένων στον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων που καταρτίζει η Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4270/2014. Το επιλεγέν από το Υπουργικό Συμβούλιο μέλος εγκρίνεται από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Θητεία
Το νέο μέλος θα διοριστεί για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, η οποία είχε οριστεί πενταετής, ήτοι μέχρι 8.11.2020.

Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει υποψηφιότητα στην από 17.7.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξακολουθούν να επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καλούνται να επανυποβάλουν επικαιροποιημένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως ανωτέρω.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

]]>
Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Διοκητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (KYT) Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κώ, Λέσβου και Λέρου http://www.opengov.gr/home/2016/11/10/7379 Thu, 10 Nov 2016 05:46:11 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7379 Διαβάστε την πρόσκληση εδώ (μορφή pdf)

Διαβάστε την πρόσκληση σε μορφή word εδώ
metanasteusi

 

 

 

Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τηλ. 2109285120, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www. firstreception.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

                                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                         Αθήνα, 09/11/2016

                                                                                         Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/8-11-2016

Θέμα: «Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κω, Λέσβου και Λέρου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ΄όψιν:
-Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α΄- 208).
-Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄- 210).
-Τον Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/3.4.2016, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης …. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα η παρ. 2 του άρθρου 11.
-Την αρ. 16931/16-05-2016 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.» (ΦΕΚ 1410/19.05.2016, τ. Β΄).
-Την αρ. 2969/2-12-2015 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών.» (ΦΕΚ 2602/2-12-2012, τ. Β΄).
-Την αρ. 6634/1−147524 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους Χίο και Σάμο.» (ΦΕΚ 10/08-01-2016, τ. Β΄).
-Την αρ. 11.1/1076/21-12-2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Δ.Δ. Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου.» (ΦΕΚ 3543/31-12-2016, τ. Β΄).
– Την αρ. ΤΠ8/14424/3-11-2016 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αποδοχών Διοικητών Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΦΕΚ 601/4-11-2016, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
-Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./182/26622/3-11-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κω, Λέσβου και Λέρου

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/3.4.2016, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης …. και άλλες διατάξεις».
Οι Διοικητές των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης διορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για θητεία ενός (1) έτους, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τοποθέτηση στην προκηρυσσόμενη θέση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με τα υποδείγματα), αντίγραφα δελτίου ταυτότητας, τίτλων σπουδών και λοιπών προσόντων μέχρι και 23 Νοεμβρίου 2016.

Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να σταλούν με συστημένη επιστολή στη δ/νση: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Συγγρού 83, 11745 Αθήνα και ηλεκτρονικά στο firstreception@firstreception.gov.gr
Αν ο υποψήφιος είναι δημόσιος υπάλληλος η αίτηση κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον υποψήφιο στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα πρόσκληση στους φορείς που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων τους.
Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο opengov.gr και στον ιστότοπο της Υπ. Υποδοχής και Ταυτοποίησης (www.firstreception.gov.gr)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Εσωτερική διανομή :
– Γραφείο Υπουργού κυρίου Ι. Μουζάλα
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής
– Γραφείο Διευθύντριας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
– Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Επισυναπτόμενα :
– Υπόδειγμα αίτησης
– Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

 

 ΑΙΤΗΣΗ

 

του /της

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………..….

ΟΝΟΜΑ:……………………………………….

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………….

Τηλέφωνα επικοινωνίας: ……………….

…………………………………………………………..

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

………………………………………………………………..

——————————————————–

Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται μόνο από τους δημοσίους υπαλλήλους:

Υπάλληλος  της Υπηρεσίας:………………………………….

…………………………………………………

Κατηγορίας:…………………………………

Κλάδου:………………………………………

Ειδικότητας…………………………………

Βαθμός………………………………………

Προϊστάμενος……………………………..

Σχέση εργασίας:…………………………..

——————————————————-

 

Θέμα:   Επιλογή  για τη θέση του Διοικητή  Κέντρου (ή Κέντρων) Υποδοχής και Ταυτοποίησης

 

 

Ημερομηνία………………………..

 

Συνημμένα:

Βιογραφικό Σημείωμα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

Την Υπηρεσία  Υποδοχής και Ταυτοποίησης

 

Με την παρούσα σας υποβάλλω αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής της θέσης του Διοικητή Κέντρου (ή Κέντρων) Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

……………………………………………………………………………… κατόπιν της Αριθ. Πρωτ.:     /    /   .   .2016  Πρόσκλησης.

 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου:

 1. Όνομα:
 2. Επώνυμο:
 3. Ημερομηνία Γέννησης:
 4. Οικογενειακή κατάσταση:
 5. Τόπος κατοικίας:
 6. Στοιχεία επικοινωνίας:

Τίτλοι σπουδών:

 1. Βασικοί τίτλοι σπουδών

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

 1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι, συναφείς ή μη, με το αντικείμενο της υπηρεσίας

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

 1. Διδακτορικοί τίτλοι συναφείς ή μη, με το αντικείμενο της υπηρεσίας

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

 1. Ξένες Γλώσσες:

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

 1. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 2. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (δεύτερα πτυχία ή διπλώματα, αποφοίτηση από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, κ.α.):

Τίτλος:

Εκπ. Ίδρυμα:

Υπηρεσιακή κατάσταση (για τους υπηρετούντες στο δημόσιο):

 1. Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού:
 2. Κατηγορία / Κλάδος:
 3. Προϋπηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί)
 4. Υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες έχει διατελέσει προϊστάμενος (χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα):

Παρούσα απασχόληση/εργασία:

Φορέας/Εργοδότης

Από:                   Έως:

Ιδιότητα:

Σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων

Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα:

Φορέας/Εργοδότης

Από:                   Έως:

Ιδιότητα:

Σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων

Επιμόρφωση:

 1. Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης

Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:

Από:           Έως:

Διοργανωτής:

 1. Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων

Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:

Από:           Έως:

Διοργανωτής:

Επιστημονική δραστηριότητα:

 1. Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα:
 2. Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
 3. Διδακτική εμπειρία

Επαγγελματική δραστηριότητα:

 1. Εκπροσώπηση σε Συμβούλια, Επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
 2. Μέλη Δ.Σ, Πρόεδροι, Διοικητές κλπ όργανα νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα:
 3. Διενέργεια Ε.Δ.Ε. – ανακρίσεων
 4. Ηθικές αμοιβές

Αναρρωτικές άδειες (για τους υπηρετούντες στο δημόσιο):

Διάρκεια άδειας:

Παρατηρήσεις:

Πειθαρχικές ποινές (για τους υπηρετούντες στο δημόσιο):

Πειθαρχικό παράπτωμα:

Παρατηρήσεις:

Διαθεσιμότητα – αργία – Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων(για τους υπηρετούντες στο δημόσιο):

Αιτιολογία:

Ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα / έναρξης της αργίας- αναστολής:

Ημερομηνία επαναφοράς/λήξης αναστολής:

Παρατηρήσεις:

Άλλα Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες-Σχετικές πληροφορίες:

 

Ημερομηνία:                                                                                    Υπογραφή:

 

 

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ (σε μορφή pdf)

Διαβάστε την πρόσκληση σε μορφή word εδώ

]]>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. http://www.opengov.gr/home/2016/07/01/7120 Fri, 01 Jul 2016 10:58:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7120 Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 01/07/2016, 14:00
Ημερομηνία και ώρα λήξης: 10/07/2016, 14:00

Υποβολή αίτησης εδώ

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

etnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

—–

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΑΔΑ: 79ΕΦΗ-ΔΥΔ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                          Αθήνα, 1.7.2016

                    Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΙΚ 0005123 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7,8,9,10,41 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύουν.
 2. Την αριθ. 2/58700/0004/28-06-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπά σχετικά θέματα» (Β’ 1965).
 3. Την αριθ.2/58933/0004/30-06-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΔΑ:6ΨΦΛΗ-Υ10).
 4. Το γεγονός ότι:

              i) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 41 του ως άνω νόμου ο διορισμός των μελών του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πρέπει να πραγματοποιηθεί τρείς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτής.

ii) τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης επιλέγονται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Αρχή), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης, οι αρμοδιότητες αυτού, τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω:

I. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

 1. Το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής αποτελούν τα Όργανα Διοίκησης της Αρχής. Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμη τακτικά μέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 2. Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i. Ως προς τις δραστηριότητες της Αρχής:

             α) Παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής.

             β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, καθώς και για την ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού των

δραστηριοτήτων της Αρχής.

ii. Ως προς τα ζητήματα προσωπικού της Αρχής:

            α) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του κατά το σχεδιασμό της πολιτικής προσωπικού της Αρχής και παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής.

            β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και ειδικότερων συστημάτων προαγωγών, βαθμολογικής και υπηρεσιακής

εξέλιξης του προσωπικού της Αρχής.

            γ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και ειδικότερων συστημάτων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης του

προσωπικού της Αρχής.

            δ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και ειδικότερου συστήματος μισθολογικού καθεστώτος και επιπλέον

ανταμοιβής (bonus) του προσωπικού της Αρχής.

           ε) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή.

           στ) Εισηγείται προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., την αύξηση του καθοριζόμενου ορίου

οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Αρχής.

          ζ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των κλάδων, ειδικοτήτων και κατηγοριών.

          η) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη μεταφορά κενών οργανικών θέσεων από κατηγορία σε κατηγορία ή από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή σε άλλη

ειδικότητα, καθώς και για τον καθορισμό ή ανακαθορισμό των προσόντων διορισμού σε κλάδους και σε ειδικότητες.

          θ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τον καθορισμό ή ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά

κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα μεταξύ των υπηρεσιών της Αρχής.

          ι) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τον καθορισμό ή ανακαθορισμό του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων

του Κράτους και των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων, στις οποίες κατανέμονται οι θέσεις αυτές, καθώς και για την κατανομή ή ανακατανομή τους σε

υπηρεσιακές μονάδες.

iii. Ως προς τα οργανωτικά ζητήματα της Αρχής:

        α) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Αρχής.

         β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την κατάρτιση του Οργανισμού της Αρχής, καθώς και για την τροποποίηση αυτού, σε περιπτώσεις σημαντικών οργανωτικών

        αλλαγών, όπως είναι η σύσταση, η συγχώνευση, η μετατροπή επιπέδου, η κατάργηση και η αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών, επιπέδου Γενικών Διευθύνσεων ή

       Διευθύνσεων των Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών που αποτελούν Αυτοτελείς

       Υπηρεσίες της Αρχής, ανεξαρτήτως επιπέδου, καθώς και ο καθορισμός των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των προαναφερθεισών υπηρεσιών

       και παρακολουθεί την υλοποίηση των ανωτέρω οργανωτικών αλλαγών.

      γ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την πολιτική της Αρχής σε θέματα διοικητικών διαδικασιών.

iv. Ως προς τον Διοικητή της Αρχής:

       α) Κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Διοικητή και υποβάλει σχετική πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών.

       β) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για τη συμβατότητα του συμβολαίου απόδοσης με τους τεθέντες στόχους στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και

παρακολουθεί την εκτέλεση του συμβολαίου απόδοσης του Διοικητή.

v. Ως προς τον προϋπολογισμό της Αρχής:

       α) Παρέχει γνώμη στο Διοικητή της Αρχής επί του σχεδίου προϋπολογισμού της, πριν την υποβολή του στο ΓΛΚ.

       β) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αρχής, δια της υποβολής σε αυτό εκθέσεων από το Διοικητή.

       γ) Ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δαπανών, για έργα παροχής υπηρεσιών ή για προμήθειες ειδών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000)

ευρώ.

       δ) Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη έργων στο Π.Δ.Ε. και στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

vi. Το Συμβούλιο Διοίκησης δεν δύναται να ζητά και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις φορολογούμενων.

 

ΙΙ. ΘΗΤΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

 1. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4389/2016 (Α’94), δύο (2) από τα πέντε (5) μέλη κληρώνονται αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, άλλα δύο (2) για θητεία τεσσάρων (4) ετών και ένα (1) μέλος για θητεία πέντε (5) ετών, αντίστοιχα. Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο διορίστηκε για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.
 2. i.Το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση να υπηρετεί με συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τις διατάξεις του συστατικού του νόμου και από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων αυτής και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.

ii.Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

 1. Οι αποδοχές του Προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

III. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ:

 1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής ή / και του Συμβουλίου Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Ιδιαίτερο προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή / και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα,

β) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή / και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής,

δ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 3528/2007 (Α` 26), είτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του διορισμού και επιπλέον:

α) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους.

β) Να μην έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή να μην τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος.

γ) Να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αρχή.

 1. Δεν μπορεί να διοριστεί Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης πρόσωπο, το οποίο είναι ή έχει διατελέσει μέλος του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους.
 2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα ή τα καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

 1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

i. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/ , από 01-07-2016 έως και 10-07-2016.

ii. Σημειώνεται ότι υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν:

α) έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα

β) έχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή της

γ) είναι εμπρόθεσμη

δ) αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο.

ε) πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋποθέσεις, περί απαιτούμενων επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων, τα οποία εκλαμβάνονται ως τα ελάχιστα απαιτούμενα για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

στ) αναφέρεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στις διατάξεις του ν.4389/2016 κωλύματα διορισμού, καθώς και τα κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 του ν. 3528/2007.

ζ) αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς άρση τυχόν ασυμβιβάστων, εφόσον επιλεγεί.

 1. Αξιολόγηση υποψηφίων από Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη θέσης μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης θα αξιολογηθούν κατά τα οριζόμενα στην αριθ.2/58700/0004/28-06-2016 (Β’1965) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από την επταμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής που συγκροτήθηκε με την αριθ.2/58933/0004/30-06-2016 (ΑΔΑ:6ΨΦΛΗ-Υ10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, ως εξής:

α. Ιωάννη Καραβοκύρη, Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο.

β. Παναγιώτη Λιαργκόβα, Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

γ. Φραγκίσκο Κουτεντάκη, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

δ. Παναγιώτη Κορλίρα, Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

ε. Θωμά Μούτο, μέλος  Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

στ. Marian Wakounig και

ζ. Donal mc Nally, εκπρόσωποι που υποδείχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα υπό στοιχείο στ) και ζ) μέλη θα συμμετέχουν στην ανωτέρω Επιτροπή αποκλειστικά για τα επτά πρώτα έτη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Γραμματειακή υποστήριξη στην ανωτέρω Επιτροπή θα παρέχει η Μαρία Τσιάπα του Γεωργίου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’ της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Κλεοπάτρα Συντζιάκη του Ρίζου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

 1. Έργο της Επιτροπής.

Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων και η υποβολή του στον Υπουργό Οικονομικών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                  

 

 

 

]]>