Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Mon, 27 Mar 2017 12:07:00 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.3 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ http://www.opengov.gr/home/2017/03/24/7478 Fri, 24 Mar 2017 13:56:46 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7478 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

]]>
ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ http://www.opengov.gr/home/2017/03/21/7476 Tue, 21 Mar 2017 15:33:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7476 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

]]>
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων http://www.opengov.gr/home/2017/03/16/7472 Thu, 16 Mar 2017 11:45:28 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7472 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

]]>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου http://www.opengov.gr/home/2017/03/10/7461 Fri, 10 Mar 2017 06:31:30 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7461 Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 10/03/2017 και 8:30
Ημερομηνία και ώρα λήξης: 20/03/2017 και 23:59
Διαβάστε την πρόσκληση εδώ
Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ

  ΑΔΑ: ΨΧΤΑΗ-ΟΤΝ
Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
Αρ. πρωτ. 2/18150/0004

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση της θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του μέρους Α΄ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),
2. την αριθ. Δ6Α1116174 ΕΞ2014/13.8.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού, Συμβουλίου και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής και λοιπά θέματα» (Β’ 2218),
3. την αριθ. 2/67265/0004/30.10.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού, Συμβουλίου» (ΥΟΔΔ 799),
4. την ανάγκη διορισμού νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του.

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την ονομασία «Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, από 10/03/2017 έως και 20/03/2017.
Σημειώνεται ότι αιτήσεις που: α) δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση ή/και β) δε θα φέρουν στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δε θα εξετάζονται.

Προσόντα επιλογής και διορισμού των μελών του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα στους τομείς των οικονομικών ή των δημόσιων οικονομικών. Η διεθνής εμπειρία στους τομείς αυτούς λαμβάνεται επιπλέον υπόψη. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
α) πτυχίο οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
β) διδακτορικό τίτλο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς το σκοπό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστικά αντικείμενα,
γ) επαγγελματική εμπειρία (σε συναφή προς το σκοπό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστικά αντικείμενα) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και
δ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

Κωλύματα διορισμού
Αποκλείεται του διορισμού πρόσωπο αν:
i. έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,
ii. δεν προβεί στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4270/2014 προ του διορισμού του,
iii. έχει πτωχεύσει,
iv. έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,
v. είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού ή κατιών σε ευθεία γραμμή του Προέδρου ή άλλου μέλους του Δ.Σ.,
vi. είναι προϊστάμενος του προσωπικού ή μέλος του προσωπικού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου,
vii. είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωκοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος.

Διαδικασία επιλογής
Το Υπουργικό Συμβούλιο θα επιλέξει το μέλος του Δ.Σ. μεταξύ των περιλαμβανομένων στον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων που καταρτίζει η Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4270/2014. Το επιλεγέν από το Υπουργικό Συμβούλιο μέλος εγκρίνεται από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Θητεία
Το νέο μέλος θα διοριστεί για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, η οποία είχε οριστεί πενταετής, ήτοι μέχρι 8.11.2020.

Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει υποψηφιότητα στην από 17.7.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξακολουθούν να επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καλούνται να επανυποβάλουν επικαιροποιημένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως ανωτέρω.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

]]>
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ http://www.opengov.gr/home/2017/02/28/7457 Tue, 28 Feb 2017 14:06:10 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7457 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

]]>
«ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» http://www.opengov.gr/home/2017/02/21/7454 Tue, 21 Feb 2017 14:53:23 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7454 «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

]]>
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)» http://www.opengov.gr/home/2017/02/21/7452 Tue, 21 Feb 2017 13:19:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7452 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

]]>
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα http://www.opengov.gr/home/2017/02/20/7448 Mon, 20 Feb 2017 11:00:54 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7448 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

]]>
Κύρωση και προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας http://www.opengov.gr/home/2017/02/20/7446 Mon, 20 Feb 2017 09:19:04 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7446 Κύρωση και προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

]]>
Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις. http://www.opengov.gr/home/2017/02/16/7444 Thu, 16 Feb 2017 15:14:06 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7444 Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

]]>