Ανοικτή Διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/home OpenGov.gr Mon, 23 Oct 2017 12:11:45 +0000 el hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων http://www.opengov.gr/home/2017/10/23/7662 Mon, 23 Oct 2017 11:56:45 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7662 Ημερομηνία και Ώρα Έναρξης: 23/10/2017, 13:15:00
Ημερομηνία και Ώρα Λήξης: 13/11/2017, 23:59:59
Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.
Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι αυτοτελής επιτελική δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως το π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28), όπως έχουν κωδικοποιηθεί με τα άρθρα 72-86 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π. δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως ισχύει. Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
Το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, που ιδρύθηκε με το π.δ. 73/2017 (Α΄ 105), παρακολουθεί και υποστηρίζει τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Κυβέρνησης και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα. Ειδικότερα, εκπονεί μελέτες που του ανατίθενται, συντάσσει σχέδια κειμένων πολιτικής και προσχέδια αποφάσεων των οργάνων, γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτάται, υποβάλλει προτάσεις για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και εισηγείται στα όργανα επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, διενεργεί τη στενογράφηση, μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων, τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο και επιμελείται την επικοινωνία με τα υπουργεία και άλλους φορείς.
Τα ακόλουθα τυπικά προσόντα αξιολογούνται κατά προτίμηση:
Για τις θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών:
α) Πτυχίο οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής που να αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση:
– στην πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους
– στα οικονομικά της εργασίας και τις πολιτικές απασχόλησης ή στα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης
– στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση της εκπαίδευσης
– στα οικονομικά της ανάπτυξης ή και της περιφερειακής ανάπτυξης ή και στα δημόσια οικονομικά
– στην αγροτική οικονομία
– στα οικονομικά της ενέργειας και την ενεργειακή πολιτική
– στη βιομηχανική πολιτική
– στα χρηματοοικονομικά και τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση ή
– στο διοικητικό ή/και συνταγματικό ή και ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο χρηματοοικονομικό δίκαιο ή και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, με εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση.
γ) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή είναι η προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης ή και σε διεθνείς οργανισμούς και υπερεθνικά όργανα λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και συνέδρια, οι δημοσιεύσεις και η επιτελική εμπειρία.

Ακόμη, θα προσμετρηθεί η εμπειρία στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών, στην καταγραφή υφιστάμενων καταστάσεων, στη σύνταξη εκθέσεων και στο συντονισμό έργου, καθώς επίσης προσωπικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για ομαδική εργασία, η ικανότητα οργάνωσης για την επίτευξη στόχων και προτεραιοτήτων, η ευελιξία στον προγραμματισμό και η ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης θεμάτων και αντιμετώπισης πιεστικών και επειγουσών καταστάσεων.

Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. , κατά προτίμηση οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο https://online.ekdd.gr/applications/ από Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 μέχρι Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

Μιχαήλ Η. Καλογήρου

]]>
«Σωφρονιστικός Κώδικας» http://www.opengov.gr/home/2017/10/16/7660 Mon, 16 Oct 2017 12:58:16 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7660 «Σωφρονιστικός Κώδικας»

]]>
Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. http://www.opengov.gr/home/2017/09/29/7649 Fri, 29 Sep 2017 14:09:41 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7649 Kαταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017, 15:00 μ.μ.

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

]]>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. http://www.opengov.gr/home/2017/09/28/7641 Thu, 28 Sep 2017 12:13:33 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7641 Kαταληκτική ημερομηνία: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, 15:00 μ.μ.


Νέα Kαταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017, 15:00 μ.μ.


Νέα Kαταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, 15:00 μ.μ.

Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε το Υπόδειγμα της Αίτησης για μέλος ΔΣ ΕΡΤ πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση για μέλος Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

]]>
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου http://www.opengov.gr/home/2017/09/25/7637 Mon, 25 Sep 2017 12:18:37 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7637 Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου

]]>
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ http://www.opengov.gr/home/2017/09/21/7633 Thu, 21 Sep 2017 09:53:20 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7633 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

]]>
Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII) http://www.opengov.gr/home/2017/09/19/7630 Tue, 19 Sep 2017 11:43:49 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7630 Ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στην εφαρμογή Γενικές Αναζητήσεις SCHENGEN 2ης γενιάς (Πληροφοριακό Σύστημα Schengen II-SISII)

]]>
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013 http://www.opengov.gr/home/2017/09/18/7628 Mon, 18 Sep 2017 11:57:30 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7628 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013

]]>
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 909/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΑΤ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 98/26/ΕΚ ΚΑΙ 2014/65/ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 236/2012» http://www.opengov.gr/home/2017/09/15/7623 Fri, 15 Sep 2017 15:53:15 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7623 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 909/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΑΤ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 98/26/ΕΚ ΚΑΙ 2014/65/ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 236/2012»

]]>
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://www.opengov.gr/home/2017/09/14/7617 Thu, 14 Sep 2017 11:23:31 +0000 http://www.opengov.gr/home/?p=7617 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014 , σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

]]>