- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Άρθρο 50

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), προστίθεται υποπερίπτωση θ’ ως εξής:
«θ. την καταβολή πρόσθετης αμοιβής στους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις ή είναι αποσπασμένοι στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ειδικότερα το ύψος και ο τρόπος καταβολής της πρόσθετης αμοιβής καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής. »