- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Άρθρο 26

Το άρθρο 58 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 58
Ευνοϊκότερες διατάξεις
(άρθρο 4 οδηγίας)

1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:
α) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της αφενός, και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών – μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν σε σχέση με την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 60 και με τα άρθρα 62, 63, 66, 67.»