- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Άρθρο 01

1. α) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) μετά την φράση «εκτός της Υπηρεσίας Ασύλου», προστίθεται η φράση «και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,» και
β) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) μετά την φράση «εκτός της Υπηρεσίας Ασύλου», προστίθεται η φράση «και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,».

2. Τα στοιχεία α’ έως η’ της παρ. 5 του άρθρου 25 του π.δ. 122/ 2017 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής:
α. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
β. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας
γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
δ. Οικονομικό Τμήμα
ε. Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων
στ. Τμήμα Προμηθειών
ζ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής
η. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών».

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατανέμονται ως ακολούθως:

α. Το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρμόδιο για:
αα. Τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις τυχόν Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης με στόχο τη συνολική διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Υπηρεσίας.
αβ. Την αρχική εισήγηση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για ίδρυση νέων, επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με βάση τις αναδυόμενες ανάγκες στο πεδίο και τις εξελίξεις που καταγράφονται στον τομέα των παράτυπων εισροών.
αγ. Την υποστήριξη, το συντονισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τη σύνταξη αναφορών και την εισήγηση απαιτούμενων βελτιώσεων στην οργάνωσή τους.
αδ. Τη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή.
αε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασύλου, τη Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο, τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) και άλλες, κατά περίπτωση εμπλεκόμενες, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας.
αστ. Το συντονισμό και την εποπτεία των οργανώσεων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη διευκόλυνση του έργου τους.
αζ. Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Υπηρεσίας, από κοινού με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας και την οργάνωση και τον έλεγχο της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
αη. Την υποστήριξη της εφαρμογής χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών μέσω του πανελλαδικού δικτύου της Ελληνικής Αστυνομίας (PoliceOnLine) για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

β. Το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας είναι αρμόδιο για:
βα. Τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας με στόχο τη συνολική διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Υπηρεσίας.
ββ. Την αρχική εισήγηση προς το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για ίδρυση νέων, επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, με βάση τις αναδυόμενες ανάγκες στο πεδίο και τις εξελίξεις που καταγράφονται στον τομέα των παράτυπων εισροών.
βγ. Την υποστήριξη, το συντονισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, τη σύνταξη αναφορών και την εισήγηση απαιτούμενων βελτιώσεων στην οργάνωσή τους.
βδ. Τη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των αναγκών των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή.
βε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασύλου, τη Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο, τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) και άλλες, κατά περίπτωση εμπλεκόμενες, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού για τη λειτουργία των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
βστ. Το συντονισμό και την εποπτεία των οργανώσεων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη διευκόλυνση του έργου τους.
βζ. Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Υπηρεσίας, από κοινού με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και την οργάνωση και τον έλεγχο της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας.

γ. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για:
γα. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου.
γβ. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γγ. Το διορισμό και την λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την έκδοση των πιστοποιητικών των μεταβολών της υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και την εν γένει τήρηση του προσωπικού μητρώου του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γδ. Τον έλεγχο γνησιότητας των προσκομιζόμενων από τους υπαλλήλους πιστοποιητικών.
γε. Τη συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης.
γστ. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και του Διευθυντή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γζ. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση εντύπου περιγραφής καθηκόντων και εργασιακού αντικειμένου ανά θέση εργασίας.
γη. Τη μέριμνα προκειμένου να διατηρούνται οι όροι παροχής εργασίας που συνδέονται με το αντικείμενο και τα καθήκοντα των υπαλλήλων όπως αυτά περιγράφονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο πρόσληψής τους.
γθ. Τον χειρισμό θεμάτων και την έκδοση διοικητικών πράξεων, που αφορούν αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις διαθεσιμότητες, προσόντα αξιολόγησης, προαγωγές, άδειες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γι. Τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των αιτημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και το σχετικό προγραμματισμό τους για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
για. Την μέριμνα για την οργάνωση της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γιβ. Την τήρηση του «Μητρώου Διερμηνέων» της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γιγ. Τη διασύνδεση με το Τμήμα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου και το Μητρώο Πιστοποιημένων Διερμηνέων της Υπηρεσίας Ασύλου.
γιδ. Την ανάρτηση στη Διαύγεια των κατά νόμο δημοσιευτέων πράξεων της Υπηρεσίας.
γιε. Τα ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

δ. Το Οικονομικό Τμήμα είναι αρμόδιο για:
δα. Την κατάρτιση της πρότασης του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
δβ. Την παρακολούθηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού.
δγ. Τη διαχείριση, ήτοι την κατανομή, την ανακατανομή και τον έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δδ. Τη μέριμνα για την έκδοση απόφασης ορισμού υπολόγου για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ), που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.
δε. Τη σύνταξη των καταστάσεων που αφορούν στις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και καθώς και σε οιαδήποτε άλλες απολαβές του πάσης φύσεως προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που καταβάλλονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
δστ. Την τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων και τη σύνταξη Μηνιαίου Ορίου πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού, το οποίο διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
δζ. Τη μέριμνα επικοινωνίας με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεων ζητημάτων που αφορούν θέματα κρατικού προϋπολογισμού.
δη. Τη συλλογή στοιχείων, εκ μέρους των υπόλοιπων Τμημάτων της Υπηρεσίας, αναφορικά με δαπάνες που βαρύνουν όλο το εύρος των λειτουργιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
δθ. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
δι. Την παρακολούθηση, καταγραφή και εισήγηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
δια. Την παροχή οικονομικών στοιχείων στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με τις πληρωτέες υποχρεώσεις που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις οποίες διαβιβάζει στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ε. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
εα. Την επεξεργασία των αιτημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τη διεύρυνση χρηματοδοτικών πόρων.
εβ. Τη σύνταξη εισήγησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, για την κάλυψη μέσω εθνικού προϋπολογισμού, αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους ή χρηματοδοτήσεις εκ μέρους τρίτων.
εγ. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
εδ. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Εθνικού και του Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
εε. Την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων, καθώς και κάθε είδους πόρων και χρηματοδοτήσεων που δεν προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και αφορούν τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.
εστ. Τη διασφάλιση, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, της συμπληρωματικότητας και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο την άρτια λειτουργία της Υπηρεσίας.

στ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για:
στα. Τη σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
στβ. Την προετοιμασία και σύνταξη των προκηρύξεων διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των προκηρύξεων μίσθωσης ακινήτων.
στγ. Τη μέριμνα σύνταξης προδιαγραφών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα.
στδ. Την κοστολόγηση των, προς προμήθεια, ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων, με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών.
στε. Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, επιτροπών ενστάσεων, καθώς και επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών.
στστ. Την κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
στζ. Τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, καθώς και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
στη. Τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και τη μέριμνα για την χρήση των εφαρμογών του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ-ΔΗΣ) Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στθ. Την τήρηση του Μητρώου Προμηθευτών και του Μητρώου Μελών Επιτροπών Παραλαβής.
στι. Την εισήγηση προς την αρμόδια μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών προμηθειών μέσω συμφωνιών πλαίσιο του Υπουργείου με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

ζ. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής είναι αρμόδιο για:
ζα. Τη μελέτη και την εισήγηση προς τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την ανάθεση και σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ζβ. Τη μέριμνα για τη δημιουργία, διαμόρφωση και επέκταση εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες υποδοχής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Περιφερειακών Δομών.
ζγ. Τη μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή των παγίων και των, πάσης φύσεως, υποδομών των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ζδ. Την έκδοση προδιαγραφών για την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, εντός των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ζε. Την εισήγηση προς τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την καταλληλότητα ιδιωτικών ακινήτων προς μίσθωση δυνάμει της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).
ζστ. Την εποπτεία και καθοδήγηση των φορέων που χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση έργων που άπτονται της αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
ζζ. Τη μέριμνα για την σύνδεση των, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών, παροχών από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
ζη. Τη μέριμνα, εποπτεία και συντήρηση της μηχανοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τη διασύνδεσή τους με την Κεντρική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
ζθ. Την έκδοση προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων και της συναφούς υλικοτεχνικής υποδομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ζι. Την τήρηση βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλείων εξαγωγής στατιστικών δεδομένων των διαμενόντων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τη διασύνδεσή τους με το Τμήμα Εθνικού Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης του Υπουργείου.
ζια. Τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελείς Υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και με το Οικονομικό Τμήμα και το Τμήμα Προμηθειών, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο και εντοπίζονται αποκλίσεις στο οικονομικό σε συνδυασμό με το φυσικό αντικείμενο ή /και όπου αιτηθεί από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των έργων, δράσεων και μελετών.
ζιβ. Την πιστοποίηση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την πρόσβασή τους σε κάθε είδος ηλεκτρονικής εφαρμογής που συνδέεται με την υπηρεσιακή κατάσταση του τακτικού ή έκτακτου προσωπικού.

η. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι αρμόδιο για:
ηα. Τη σύνταξη απόψεων προς τις Δικαστικές, Εισαγγελικές Αρχές και προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για ζητήματα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ηβ. Την προετοιμασία και κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων ως προς τα θέματα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και ως προς τα των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ηγ. Τη συλλογή και υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ηδ. Την παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων στον τομέα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (Κ.Ε.Σ.Α.).
ηε. Την επεξεργασία και εισήγηση σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου, νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ηστ. Την παρακολούθηση εφαρμογής της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ηζ. Τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών οργανισμών για τις συνθήκες υποδοχής και ταυτοποίησης.
ηη. Τη σύνταξη εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα που προκύπτουν από τις νομικές δεσμεύσεις της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς.
ηθ. Τη συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου και τα αντίστοιχα τμήματα των αυτοτελών υπηρεσιών του Υπουργείου για όλα τα σχετικά ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.
ηι. Τη μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου.
ηια. Την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και τήρηση δεδομένων σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των πολιτών τρίτων χωρών και αιτούντων διεθνή προστασία και προς τούτο συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ελληνικές αρχές, αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

θ. Το Τμήμα Διαχείρισης Μετακινήσεων των Πολιτών Τρίτων Χωρών είναι αρμόδιο για:
θα. Το συντονισμό και τη συστηματοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την μετακίνηση των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα στα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21).
θβ. Τη συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που δύνανται να μετακινηθούν από τα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21), σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας.
θγ. Τη διενέργεια της διαδικασίας αντιστοίχισης και τοποθέτησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα σε Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και σε Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21) ή άλλους χώρους στην ενδοχώρα, με βάση τη διαθεσιμότητα των δομών, το προφίλ και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, τηρώντας την οικογενειακή ενότητα.
θδ. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών μετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α`91), που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της, καθώς και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21).
θε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που έχουν αναλάβει το έργο των μετακινήσεων των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού προγραμματισμού και οργάνωσης των μετακινήσεων.
θστ. Τη συλλογή, κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση του συνόλου των βεβαιώσεων αναχώρησης, άφιξης και παραλαβής των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών. Το προσωπικό της Υπηρεσίας, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι κατηγορίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που ορίζεται σε θέσεις «Υπευθύνων Μεταφορών» με αρμοδιότητα την παραλαβή των Πολιτών Τρίτων Χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις με σκοπό είτε την επιβίβαση τους σε μέσα μεταφοράς, είτε την κατανομή τους σε δομές φιλοξενίας, είναι επίσης αρμόδιο για την υπογραφή και βεβαίωση των καταστάσεων επιβίβασης και κατανομής των ως άνω προσώπων σε δομές της Υπηρεσίας, καταστάσεις οι οποίες και προσκομίζονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προκειμένου να βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση του έργου της μετακίνησης των Πολιτών Τρίτων Χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.»

5. Το άρθρο 30 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε επτακόσιες σαράντα (740) θέσεις και κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
Α. Κεντρική Υπηρεσία
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε ενενήντα μία (91) θέσεις και κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει τέσσερεις (4) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1ε. Ο κλάδος ΠΕ Νομικής περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις.
1στ. Ο κλάδος ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1ζ. Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
1η.Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης περιλαμβάνει μία (1) θέση
1θ. Ο κλάδος ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
1κ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
1λ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Δομικών Έργων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2δ. Ο κλάδος ΤΕ Ηλεκτρολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2ε. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΕΕΠ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.

Β. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε τριακόσιες δεκαοκτώ (318) θέσεις και κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών περιλαμβάνει σαράντα (40) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.
2δ. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει πενήντα οκτώ (58) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει πενήντα πέντε (55) θέσεις.
3γ. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει σαράντα οκτώ (48) θέσεις.

Γ. Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα μία (331) θέσεις και κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών περιλαμβάνει πενήντα (50) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
2ε. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τρείς (3) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
3γ. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26)θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) θέσεις.»

6. Το άρθρο 34 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
1. Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε ένδεκα (11) θέσεις και έχει ως ακολούθως:
α. Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.
β. Η ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
γ. Η ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει μία (1) θέση.
δ. Η ειδικότητα ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
ε. Η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
στ. Η ειδικότητα ΕΕΠ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και έχει ως ακολούθως:
α. Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού περιλαμβάνει μία (1) θέση.
β. Η ειδικότητα ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
3. Με την, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.»

7. Οι περιπτώσεις α έως και η της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Στα Τμήματα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων, Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Διαχείρισης Μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.
β) Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών προΐστανται είτε υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων είτε υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
γ) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, Δομικών Έργων, Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών .
δ) Οι οργανικές θέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου μπορούν να καλύπτονται και με απόσπαση ή μετάταξη από τον δημόσιο τομέα που γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
ε) Η επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά τα τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα του υποψήφιου, η εργασιακή του εμπειρία και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση, την αποτελεσματικότητα, τις διοικητικές ικανότητες, τις υπηρεσιακές σχέσεις, τη συμπεριφορά, την ικανότητα συνεργασίας και την ανταπόκρισή του στις απαιτητικές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η θητεία του Προϊσταμένου Τμήματος είναι τριετής και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Ομοίως, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, παύεται από τα καθήκοντά του πριν τη λήξη της θητείας του, εφόσον διαπιστωθεί πλημμελής άσκηση αυτών.
στ) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνίσταται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή ιδιώτης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016, όπως ισχύει.
Οι Διοικητές των Περιφερειακών Δομών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών τους, β. διαρθρώνουν και οργανώνουν σε γραφεία Περιφερειακές Δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γ. εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενό τους όργανα να υπογράφουν, με εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δ. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από το Διευθυντή ή προβλέπεται στον Κανονισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Καθήκοντα Διοικητή μπορούν να ανατεθούν και σε προερχόμενους από απόσπαση υπαλλήλους.»