- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, θέτει από Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην ελληνική νομοθεσία και ρυθμίσεις λοιπών διατάξεων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις επί του κειμένου του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00.

 

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής

Δημήτρης Βίτσας