- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Άρθρο 49 Θέσπιση κινήτρων για κατηγορίες υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από άλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους αυτών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στην ως άνω Υπηρεσία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ποσό του οποίου καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει από το ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους σε σύγκριση με το ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και κλιμακίου.
Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καταβάλλεται το επίδομα του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως».
3. Στην περ. 2 της παρ. Γ «Ειδικές Περιπτώσεις» του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, προστίθεται περίπτωση δ’ ως ακολούθως: «δ.) για το προσωπικό, που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη Νομική Υπηρεσία, στη Τεχνική Υπηρεσία, στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες. ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωϊνής) 8 ώρες. γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωϊνής μέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες».