- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Μέρος Γ΄ Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80) Άρθρο 35 Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)

 

1. Στην περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4251/2014, μετά την κατηγορία Α4 προστίθενται κατηγορία Α5, ως εξής:
«Α5. Απασχόληση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης – κινητικότητας».
2. Στην περ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 7, μετά την κατηγορία Β7, προστίθενται κατηγορίες Β8, Β9, Β10, Β11, Β12 και Β13 ως εξής:
Β8. Αθλητές- Προπονητές.
Β9. Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa) που κυρώθηκε με τον ν. 4353/2015 (Α΄173).
Β10. Ασκούμενοι σύμφωνα με το ν. 4666/2020 (Α’ 35) που ενσωμάτωσε την Οδηγία Ε.Ε.2016/801.
Β11. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο.
Β12. Υπότροφοι Ιδρύματος Fulbright.
Β13. Διδάσκαλοι Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας.