Μέρος Β΄ Θέματα λειτουργίας Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής Άρθρο 33 Τροποποιήσεις του ν. 4375/2016 (A΄ 51)

 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Αναπληρώσεις ή/και συμπληρώσεις συνθέσεων (Τριμελών και Μονομελών Επιτροπών), δύνανται να πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε Πρόεδρο ή μέλος των Επιτροπών, με Πράξη του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών. Οι μέχρι την έναρξη σε ισχύ του παρόντος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και αναπληρωματικά μέλη συγκροτούν εφεξής τακτική Επιτροπή Προσφυγών».
2. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, αναδιατυπώνεται ως εξής: «Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών λειτουργεί υπό μονομελή και τριμελή σύνθεση. Κάθε Επιτροπή συνεδριάζει, δύο (2) φορές τον μήνα υπό Τριμελή σύνθεση και δύο (2) φορές υπό Μονομελή σύνθεση, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Οι προσφυγές εκδικάζονται από την τριμελή σύνθεση. Κατ’ εξαίρεση στη μονομελή σύνθεση εκδικάζονται υποχρεωτικά:
α. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί με την ταχύρρυθμη διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 83 του ν. 4636/2019,
β. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτηση ως προδήλως αβάσιμη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του ν. 4636/2019,
γ. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτηση ως απαράδεκτη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 84 του ν. 4636/2019,
δ. προσφυγές κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία στα σύνορα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90, καθώς και όταν ο προσφεύγων βρίσκεται σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης ή όταν κρατείται,
ε. προσφυγές του άρθρου 113 του ν. 4636/2019,
στ. προσφυγές που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσμα,
ζ. προσφυγές των διαμενόντων στα νησιά Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λέρος και Κως.»
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής: «ε) οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων («ΚΕΔΝ») προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία ή που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011, ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005 εφόσον σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Σε διακριτούς χώρους εντός των ανωτέρω δομών δύναται να λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), καθώς και διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.»
4. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 5Α ως ακολούθως: «5Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου ιδρύονται δομές της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016.»
5. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής: «3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και για λόγους εθνικού συμφέροντος, για τις ανάγκες εγκατάστασης των δομών του άρθρου 10 σε ακίνητα του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α., σε ακίνητα ευρισκόμενα εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 43 παρ. 1 και 4 του ν. 3982/2011, σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, χερσαίες ζώνες λιμένων ή σε ιδιωτικά ακίνητα, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των εν λόγω ακινήτων και των ήδη υφιστάμενων σε αυτά κτιρίων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων μετασκευών, η τοποθέτηση ή ανέγερση, επισκευή, αναβάθμιση ή κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υποδομών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδομικής ή άλλης διάταξης. Η παρέκκλιση ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση. Οι εγκαταστάσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και απομακρύνονται, όταν εκλείψει η ανάγκη εγκατάστασης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Ειδικά για την εγκατάσταση των παραπάνω προσωρινών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές απαιτείται το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου να είναι τέσσερις χιλιάδες (4.000) τετραγωνικά μέτρα και να διασφαλίζεται η ύπαρξη υπαίθριων χώρων και δικτύου εσωτερικών μετακινήσεων οχημάτων και πεζών με επιφάνεια τουλάχιστον 20% της συνολικής έκτασης του γηπέδου. Προς εξυπηρέτηση των δομών που θα εγκατασταθούν στα εν λόγω ακίνητα, είναι επίσης δυνατή η κατά παρέκκλιση έγκριση κατασκευής νέων ή επισκευής ή αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών στην ευρύτερη περιοχή πέριξ αυτών. Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές δεν απαιτείται έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας ή άδεια κατεδάφισης και για τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές δεν απαιτείται έκδοση έγκρισης ή άδειας λειτουργίας ή σχετική γνωστοποίηση. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α΄ 209), τυχόν δε αναγκαίες τροποποιήσεις ήδη υπάρχουσας περιβαλλοντικής αδειοδότησης συντελούνται με την κατάθεση φακέλου τροποποίησης εντός ενός έτους από την αλλαγή χρήσης. Η άδεια χωροθέτησης και κατασκευής χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία μπορεί να εξειδικεύει τους όρους και τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ως άνω ρυθμίσεων και να αφορά ήδη υφιστάμενες δομές και εκτελεσθείσες εργασίες. Για την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υποβάλλει προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση που περιλαμβάνει: α) τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, β) γενικό σχέδιο διάταξης των εγκαταστάσεων και γ) τεχνική έκθεση. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τηρεί τον φάκελο στο αρχείο του και τον ενημερώνει με κάθε άλλη ειδική μελέτη ή στοιχείο που απαιτείται ανά περίπτωση, προς διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας, πυροπροστασίας και υγιεινής, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αλλαγή χρήσης ακινήτου προς εγκατάσταση των δομών του άρθρου 10, καθώς και η ίδια η εγκατάσταση και λειτουργία των δομών αυτών και των συνοδών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στα ως άνω ακίνητα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, δεν αποτελεί κώλυμα, ούτε επηρεάζει τη νομιμότητα δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, για την αδειοδότηση των οποίων, ακόμα και αν πρόκειται για ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις, δεν λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη, εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω δομών».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου θεσπίζεται ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων, στον οποίο καθορίζονται επιμέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων, των Μονάδων και των Δομών αυτών και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες των κατά περίπτωση ακολουθούμενων διαδικασιών, καθώς και κάθε συναφές θέμα.»
7. Η διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4375/2016 καταργείται. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που δημοσιεύονται από 1.1.2020 και μετά.
8. Η περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως ακολούθως: «στ. Στην Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συστήνεται μία θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης και θέσεις προϊστάμενων μονάδων επιπέδου Τμήματος. Η θητεία των ανωτέρω ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η επιλογή και η ανάθεση των καθηκόντων του προϊσταμένου Ε.Υ. ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των προϊσταμένων των Μονάδων της, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου, ως Πρόεδρο και από δύο προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ως μέλη, που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός. Τον Υπηρεσιακό Γραμματέα όταν απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής και τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, όταν απουσιάζουν, ελλείπουν ή κωλύονται, αναπληρώνουν οι δύο αρχαιότεροι προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου που ορίζονται ως αναπληρωτές με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Tον προϊστάμενο της ΕΥΣΥΔ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., όταν απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος προϊστάμενος Μονάδας»

 • 24 Απριλίου 2020, 17:35 | Αγιωργούσης Γεώργιος

  Με την περεταίρω άρση των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ελέγχων σχετικα με τη δημιουργία δομών και με τον όρο-πρυποθεση ,ότι αυτα διαρκουν όσο υφίσταται η δομή και μόνο για το γήπεδο εγκαταστασης της δομής και όχι για την λοιπή περιοχή , δημιουργούν προκλητικά μια άνευ προηγουμένου πολιτική διακριτής αντιμετώπισης
  Μοναδική αιτιολογία προβαλεται η ανεδαφική και αβάσιμη «κατεπείγουσα κατάσταση »
  Πως τεκμαίρεται το κατεπείγον ;
  Θα έπρεπε να ορίζονται τα κριτήρια ,
  Σε μια παγιωμένη κατάσταση οπως αυτή των μεταναστευτικών Ροών των τελευταίων 5 ετών, υπάρχει επείγουσα κατάσταση ;
  Κυρίως για αυτους τους δύο λόγους θεωρώ τόσο την μεταβολή του νόμου οσο και το ίδιο το άρθρο 16 οπως ισχύει σήμερα απαράδεκτο και κατάφορα άδικο για τους πολίτες ευνομούμενης πολιτείας.
  Γ Αγιωργούσης
  .πολιτικός μηχανικός

 • Η δυνατότητα παραμονής για λόγους ανθρωπιστικούς αποτελεί δικλείδα ασφαλείας και συμπλήρωμα των υποχρεώσεων της ελληνικής πολιτείας ενόψει των διεθνών της δεσμεύσεων προστασίας ατόμων που, αν και δεν υπάγονται στο καθεστώς του πρόσφυγα, συντρέχει στο πρόσωπο τους η ρήτρα μη επαναπροώθησης, ή άλλοι λόγοι (π.χ. δικαίωμα στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή σύμφωνα με το άρθρο 8 ΕΣΔΑ, σοβαροί λόγοι υγείας) που κωλύουν την απομάκρυνσης τους. Καθίσταται δε αναγκαία η ύπαρξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου χορήγησης αδείας διαμονής για λόγους, κυρίως ανθρωπιστικούς, που είτε δεν έχουν εκ των προτέρων προβλεφθεί από την οικεία νομοθεσία είτε το σχετικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές (ιδίως ως προς τα ζητήματα προστασίας του παιδιού με βάση το βέλτιστο συμφέρον του, την προστασία της οικογενειακής ζωής και της κατάστασης υγείας).
  Η πρόβλεψη περί παραπομπής από τις Επιτροπές Προσφυγών στις αρμόδιες υπηρεσίες μεταναστευτικής πολιτικής, όσων περιπτώσεων έχρηζαν εξέτασης ως προς τη χορήγηση σχετικής αδείας ήταν μια πρόβλεψη εδραιωμένη στη διοικητική πρακτική. Αποτελούσε δε το τελευταίο καταφύγιο μιας νομοθεσίας που οφείλει να περιορίζει τις γκρίζες ζώνες που περιθωριοποιούν πολίτες τρίτων χωρών, ως προς τους οποίους, με βάση την θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου με βάση το άρθρο 25 του Συντάγματος, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων διεθνών συνθηκών που προστατεύουν δικαιώματα πολιτών, χωρίς διάκριση λόγω ιθαγένειας, η στάθμιση, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, του δημοσίου συμφέροντος υποχωρεί έναντι της προστασίας των δικαιωμάτων του συγκεκριμένου προσώπου.
  Ο υποβιβασμός μιας τέτοιας σχετικής πρόβλεψης της οικείας νομοθεσίας σε ένα καθεστώς, όπως αυτό της αναβολής απομάκρυνσης, το οποίο, όπως τουλάχιστον έχει εφαρμοσθεί έως σήμερα, είναι αμφίβολο, αβέβαιο και υπολειπόμενο του αναγκαίου προστατευτικού πλαισίου, δεν προάγει την ως άνω αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και συντελεί στην εκ νέου δημιουργία γκρίζων ζωνών, εντός των οποίων, θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτό της ελευθερίας του προσώπου, αλλά ενίοτε και της προστασίας της υγείας και της ίδιας της ζωής (μέσω της στέρησης αναγκαίων μέσων επιβίωσης) τίθενται σε κίνδυνο.
  Αναδρομική κατάργηση δε της ευνοϊκής αυτής διάταξης αποτελεί μεταξύ άλλων παραβίαση της αρχής της χρηστής Διοίκησης η οποία δεν νομιμοποιείται να αιφνιδιάζει με δυσμενείς διοικητικές πράξεις τον καλόπιστο διοικούμενο. Ως εκ τούτου η κατάργηση της και δη αναδρομικά πρέπει να απαλειφθεί

 • 24 Απριλίου 2020, 17:45 | ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

  Η πρόβλεψη ότι οι προσφυγές των κρατουμένων/όσων βρίσκονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης/όσων αιτήσεων εξετάζονται με τη διαδικασία των συνόρων του άρθρου 90/όσων διαμένουν στα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως εξετάζονται υποχρεωτικά από μονομελή σύνθεση υποβαθμίζει σαφώς τις εγγυήσεις αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στις ως άνω κατηγορίες υποθέσεων. Κριτήριο διαχωρισμού σε μονομελή ή τριμελή σύνθεση πρέπει να αποτελεί το είδος της απόφασης και όχι ο τόπος διαμονής του προσφεύγοντος διότι τούτο οδηγεί σε άνιση μεταχείριση και ενέχει τον κίνδυνο εσφαλμένων κρίσεων σε υποθέσεις ιδιαίτερης βαρύτητας. Η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν μπορεί να υπονομεύει τις εγγυήσεις ορθής και δίκαιης κρίσης.

 • 24 Απριλίου 2020, 16:25 | HIAS Ελλάδος

  Σύμφωνα με την τροποποίηση, οι προσφυγές διαμένοντων στα νησιά θα εξετάζονται σε μονομελή σύνθεση από την επιτροπή Προσφυγών. Η σύνθεση της Επιτροπής έχει βαρύνουσα σημασία αναφορικά με την δικαιότερη και ασφαλέστερη κρίση του πολυμελούς οργάνου. Ακριβώς λόγω των μειωμένων εγγυήσεων της κρίσης από μονομελές όργανο, ο νομοθέτης έχει επιλέξει η διαδικασία αυτή να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αιτημάτων που έχουν απορριφθεί ως απαράδεκτα ή προδήλως αβάσιμα. Η συμπεριλήψη, με την παρούσα τροποποίηση, όλων συλλήβδην των υποθέσεων των νησιών μεταξύ αυτών των κατηγοριών είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική, δεν δικαιολογείται από την υφιστάμενη επιλογή του νομοθέτη για την εξέταση συγκεκριμένων υποθέσεων από διαφορετική σύνθεση, και ενδέχεται να οδηγήσει σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Οι υποθέσεις των νησιών δεν θα πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από το δευτεροβάθμιο όργανο και θα πρέπει να απολαμβάνουν των ίδιων εγγυήσεων ορθοκρισίας, ιδίως ενόψει της απουσίας σημαντικών διαδικαστικών εγγυήσεων στη διαδικασία συνόρων.

 • 24 Απριλίου 2020, 14:41 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΥΤ

  Ως προς την παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, που αφορά την σύσταση των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (ΚΕΔΝ), προκαλεί σύγχυση η μή πρόβλεψη του τρόπου λειτουργίας των κέντρων αυτών, ιδιαίτερα όταν δεν έχει προηγηθεί η ψήφιση του οργανισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως προβλέπει η οριζόντια νομοθεσία για τα Υπουργεία. Το γεγονός αυτό, συνυπολογίζοντας το ότι η λειτουργία του εν λόγω υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό γίνεται με πενιχρά μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός) δυσχεραίνει περαιτέρω την αποτελεσματική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:41 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

  Με την παράκαμψη όλων των πολεοδομικών διατάξεων ,την απαλλαγή από κάθε είδους αδειοδότηση με αποκλειστικό στόχο την κατασκευή μεταναστευτικών δομών , καταστρατηγείται κάθε έννοια κράτους δικαίου αφού για οποιαδήποτε ιδιωτική επένδυση οι όροι οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για κάποια επένδυση αποτελούν συνήθως ανυπέρβλητα εμπόδια. Αποθαρρύνονται μ αυτόν τον τρόπο επενδυτικά σχέδια απαραίτητα για την ανάπτυξη των νησιών και απο την άλλη με τις αντισυνταγματικές πιθανότατα διατάξεις του νομοσχεδίου εισάγονται προϋποθέσεις για την περαιτέρω οικονομική,κοινωνική υποβάθμισή τους .
  Η έλλειψη αδειδοτήσεων σε κρίσιμες εγκαταστάσεις (πυρασφάλεια, ύδρευση,αποχέτευση) θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία αλλάκαι την ασφάλεια .Χαρακτηριστικά οι ήδη λειτουργούσες δομές δεν διαθέτουν ούτε κάν μελέτες για τις εγκαταστάσεις αυτές με αποτέλεσμα οικίνδυνοι εν μέσω πανδημίας για την δημόσια υγείανα είναι τεράστιοι.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:59 | DRC Greece

  Άρθρο 33 παρ. 7: H προστασία που παρέχει το ανθρωπιστικό καθεστώς σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από άλλες διατάξεις νόμου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της χώρας με υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως συμβαλλόμενο μέρος σε διεθνή νομικά κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση για την κατάργηση του ανθρωπιστικού καθεστώτος είναι μάλλον ατυχής επιλογή.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:29 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

  Με την παράκαμψη όλων των πολεοδομικών διατάξεων ,την απαλλαγή από κάθε είδους αδειοδότηση με αποκλειστικό στόχο την κατασκευή μεταναστευτικών δομών , καταστρατηγείται κάθε έννοια κράτους δικαίου αφού για οποιαδήποτε ιδιωτική επένδυση οι όροι οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για κάποια επένδυση αποτελούν συνήθως ανυπέρβλητα εμπόδια μέσω των χρονοβόρων διαδικασιών.Καταστρατηγούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής με την απαλλαγή των αδειοδοτήσεων (πυρασφάλεια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης κλπ) .
  Στις δομές που λειτουργούν ήδη στα νησιά υπάρχει υπερπληθυσμός, δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις ούτε μελέτες γι αυτές τις εγκαταστάσεις (ανύπαρκτα δίκτυα αποχετεύσεων-ύδρευσης) με ότι αυτό σημαίνει , ειδικά τώρα την περίοδο της πανδημίας (τεράστιοι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία).
  Αποθαρρύνονται μ αυτόν τον τρόπο επενδυτικά σχέδια απαραίτητα για την ανάπτυξη των νησιών και απο την άλλη με τις αντισυνταγματικές πιθανότατα διατάξεις του νομοσχεδίου εισάγονται προϋποθέσεις για την περαιτέρω οικονομική,κοινωνική υποβάθμισή τους .

 • 24 Απριλίου 2020, 12:17 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ «ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου έχει αποφασίσει ομόφωνα να μην υπάρχει καμμία δομή πάνω στα ευαίσθητα ακριτικά από γεωπολιτικής άποψης νησιά του Αιγαίου, εκτός απο μία δομή-υπηρεσία μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση.
  Εχει ψηφίσει επίσης το κλείσιμο της απαράδεκτης δομής της ΒΙΑΛ η οποία αυτή την στιγμή έχει υπερβεί 6 φορές την χωρητικότητά της.
  Για εθνικούς λόγους τέτοιου είδους διαχείρηση δεν είναι δυνατόν να γίνεται πάνω ακριβώς στην παραμεθόριο και μάλιστα για λογαριασμό όλης της Ευρώπης. Δεν είναι αποδεκτό μια γεωγραφική περιοχή με έκταση μικρότερη απο 1 τοις χιλίοις της Ευρώπης, να είναι επιφορτισμένη με την διαχείριση τουλάχιστον του 80% των εισροών πολιτών τρίτων χωρών σ αυτήν.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜ.ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ «ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»

 • 24 Απριλίου 2020, 11:32 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η πολιτική με επίκεντρο την κατασκευή κέντρων στα νησιά έχει αποδειχθεί καταφανέστατα εδώ και 5 χρόνια ότι είναι αδιέξοδη ,αφού οι ροές που δεν ελέγχονται από την Ελλάδα, καταρρίπτουν κάθε «σχεδιασμό».
  Τα νησιά δεν είναι αποδεκτό να συμμετέχουν με περισσότερο βάρος στην διαχείριση του μεταναστευτικού εκτός αυτού που τους αναλογεί.Επ ουδενί οι τοπικές κοινωνίες δεν πρόκειται να αποδεχθούν δημιουργία οποιασδήποτε μορφής κέντρων εκτός από ένα κέντρο – υπηρεσία για την καταγραφή και ταυτοποίηση μόνο των εισερχομένων. Η εξέταση ασύλου και κάθε άλλη διαχείριση πρέπει να γίνεται εκτός των ευαίσθητων γεωπολιτικά παραμεθόριων νησιών. Στα ακριτικά νησιά πρέπει να υπάρχει η ίδια ακριβώς αντιμετώπιση με αυτήν του Εβρου.Καμμία μεταναστευτική δομής παραμονής ,καμμία άλλη διαχείριση πέραν της καταγραφής και ταυτοποίησης.Η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας δεν ισχύει πλέον και επομένως δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και καμία «ερμηνεία» που να επιβάλει την παραμονή μεταναστών στα νησιά.Με καθημερινές υπερπτήσεις μαχητικών της γείτονας και καθημερινή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στα νησιά, είναι εθνικά απαράδεκτο με τέτοιου είδους σχεδιασμούς που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο ,να δημιουργούνται στα νησιά γεωπολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι.
  Η εγκατάσταση πληθυσμών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης από την Τουρκία όπως είδαμε κατά τα πρόσφατα επεισόδια στον Έβρο, πρέπει να αποφεύγεται γιατί δημιουργούνται μόνιμες μη αναστρέψιμες καταστάσεις.
  Τέτοιου είδους δομές δεν μπορεί να γίνονται σε νησιά που είναι στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας.
  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»

 • 24 Απριλίου 2020, 10:11 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΦΑ – ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΛΙΜΙΩΝΑ

  Ο σύλλογος μας δραστηριοποιείται σε περιοχή νοτίως της πόλεως της Χίου και συνορεύει με τον παραδοσιακό οικισμό του Κάμπου δυτικά (τόπος της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας, τόπος μοναδικός στο Αιγαίο), βορείως υπάρχουν στην περιοχή εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Κρατικός Αερολιμένας, η μοναδική Κεντρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής Ενεργείας του νησιού, το Μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου κλπ. Ο χώρος που εδράζονται οι επιχειρήσεις μας μετά από προσπάθεια πολλών ετών, απέκτησε μέσα από το ΣΧΟΟΑΠ του Αγίου Μηνά (ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/2016) τον τουριστικό χαρακτήρα των περιοχών του Καρφά, Μέγα Λιμνιώνα και Αγίας Ερμιόνης. Πρόσφατες ενέργειες εμπλεκόμενων φορέων για την υποδοχή και στέγαση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών, έχουν δημιουργήσει σύγχυση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες και υποχρεώσεις τους, τουλάχιστον σε ότι αφορά την λήψη των απαιτούμενων πολεοδομικών αδειών και λοιπών εγκρίσεων (υγειονομικής, πυρασφάλειας κλπ) για την προσωρινή διαμονή νεοεισερχομένων ατόμων τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου (14/04/2020 Αριθμ. Πρωτ. : 3504) προέβη στην απ’ ευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης κτηρίου στην περιοχή Λευκωνιά, Δ.Ε. Αγίου Μηνά, Δήμου Χίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Ε.Π.Ε.», για την παραμονή εκεί νεοεισερχομένων μεταναστών. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής η οποία περικλείεται από τον Κρατικό αερολιμένα Χίου , τον παραδοσιακό οικισμό του Κάμπου, τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων , την μονάδα της ΔΕΗ και το μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου. Έχει προκληθεί θύελλα αντιδράσεων από τους κάτοικους της περιοχής και τους επαγγελματίες οι οποίοι θα προσφύγουν σε ένδικα μέσα. Βλέπουμε δηλαδή ήδη ποια θα είναι τα αποτελέσματα της αυθαίρετης ανάμιξης των χρήσεων γης με δομές που αφορούν το μεταναστευτικό. Προφανώς σκοπός της πολιτείας είναι μέσα από ένα νέο σχέδιο νόμου να απλοποιεί και να προστατεύει την επιχειρηματικότητα, την ιδιοκτησία και όχι το αντίθετο σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Νομίζουμε ότι η συγκεκριμένη χρήση δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της περιοχής και απειλεί ευθέως τον σχεδιασμό που το ίδιο το κράτος μετά από τόσα χρόνια επέβαλε, μέσω των ΣΧΟΟΑΠ, για τον ακριβή καθορισμό των χρήσεων γης. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του προς διαβούλευση νομοσχεδίου ουσιαστικά πριμοδοτείται η κατά το δοκούν, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς καμία μελέτη, τοποθέτηση προσφυγικών – μεταναστευτικών δομών (ανοικτές, κλειστές , καραντίνες, άσυλο, φιλοξενίας κλπ) ανά την επικράτεια. Θεωρούμε ότι είναι χρέος της πολιτείας να αποσύρει την συγκεκριμένη παράγραφο (άρθρο 33 παρ 5 ) και να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον.

 • 23 Απριλίου 2020, 23:42 | ΝΕ Χίου/ΤΕΕ τμ. ΒΑ Αιγαίου

  Στο Μέρος Β’ του Σχεδίου και επί της Παραγράφου 5 της εισαγωγής τροποποιούνται οι κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις πολεοδομικές διατάξεις δομών ασύλου και κέντρων κράτησης. Στην ήδη ελαφρυμένη από τους ισχύοντες νόμους κατάσταση, προτείνεται από το Υπουργείο η πλήρης απελευθέρωση των πολεοδομικών περιορισμών και τρόπων τινά δίνεται η ευχέρεια να ιδρύονται κέντρα εξυπηρέτησης των σκοπών του Υπουργείου κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε σχετικής νομοθεσίας. Ακόμα περισσότερο παραβιάζεται η υποχρέωση έκδοσης κάθε τύπου οικοδομικής άδειας για την εγκατάσταση σχετικών χρήσεων. Όλα αυτά αιτιολογούνται από το γενικό και αφοριστικό πέπλο του «κατ’ επείγοντος».
  Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χίου του ΤΕΕ/Τμ. ΒΑ Αιγαίου αντιτίθεται σθεναρά στη συγκεκριμένη τροποποίηση διότι:
  • Παραβιάζονται ουσιαστικά όλα τα κρίσιμα εδάφια της Περιβαλλοντικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας σχετικά με τις χρήσεις γης και την οργάνωση του οικιστικού και μη χώρου.
  • Δίνει το δικαίωμα στην κεντρική εξουσία να επεμβαίνει στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον παρακάμπτοντας κάθε μηχανισμό ελέγχου και προστασίας αυτού
  • Δεν γίνεται αναφορά σε γειτνίαση με εγκαταστάσεις κρίσιμου δημοσίου ενδιαφέροντος (Εργοστάσια Παραγωγής Ρεύματος, Εγκαταστάσεις καυσίμων, Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, κλπ.).
  • Η μη απαίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για νέες κατασκευές, μετασκευές, κτλ. υποδεικνύει αδιαφορία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
  • Καταργείται οποιαδήποτε προσπάθεια χωροταξικής οργάνωσης με άγνωστες συνέπειες στην αναπτυξιακή προοπτική της Χώρας.
  • Καλλιεργείται το αίσθημα φαρισαϊσμού της εξουσίας με συνέπεια τη δυσπιστία των πολιτών στο κράτος.
  • Καταλύεται κάθε έννοια «οργανωμένης πολιτείας».
  • Η φιλοσοφία λειτουργίας με «δύο μέτρα και δύο σταθμά» αποτρέπει κάθε σοβαρό επενδυτή από την ενασχόλησή του.
  • Δημιουργούνται συγχίσεις σχετικά με την έννοια του «δημοσίου συμφέροντος».

 • 23 Απριλίου 2020, 20:58 | Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος – Παράρτημα Χίου

  Πρέπει να αποσυρθούν άμεσα οι διατάξεις που, μετά την παρέλευση πέντε ετών από την πρώτη νομοθέτηση τους, εξακολουθούν να επιτρέπουν με το πρόσχημα της «εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης» και του «εθνικού συμφέροντος», την ίδρυση και λειτουργία των δομών υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων-μεταναστών, ενάντια σε κάθε εθνική και κοινοτική νομοθεσία πολεοδομικού & χωροταξικού σχεδιασμού, χρήσεων γής, λήψης εγκρίσεων & έκδοσης οικοδομικών αδειών.

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Ν.4375/16 πρέπει να καταργηθεί και στην θέση της να νομοθετηθεί πλαίσιο ίδρυσης που ρητώς να λαμβάνει υπόψιν της ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής εγκατάστασης και λοιπές δεσμεύσεις και υφιστάμενες χρήσεις.

  Ιδίως την γειτνίαση με εγκαταστάσεις των Ε.Δ. -μάλιστα εφόσον βρισκόμαστε σε παραμεθόριες περιοχές-, με χρήσεις που άπτονται της Εθνικής ασφάλειας της χώρας (λ.χ. μονάδες ΔΕΔΔΗΕ, κρατικούς αερολιμένες), οικισμούς, κοινωφελείς εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, προστατευόμενες και δασικές περιοχές, παραλιακές και τουριστικές περιοχές κ.α.

  Το εθνικό συμφέρον ταυτίζεται με την εξασφάλιση της ασφάλειας, την τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και του «ευρωπαϊκού κεκτημένου» και της προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας του τόπου.

  Ως τοπικό παράρτημα Χίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος θέλουμε να τονίσουμε ότι:
  • Είναι αδύνατον ένα κράτος να προωθήσει την παιδεία του ενσυνείδητου σεβασμού στην πολεοδομική-χωροταξική νομοθεσία στους πολίτες του, την ώρα που με διάφορα προσχήματα, δεν την τηρεί το ίδιο.
  • Η οργάνωση και ο ορθολογικός καθορισμός των χρήσεων γής, αποτελεί βασικό, θεμελιώδες υπόβαθρο οικονομικής ανάπτυξης, ειδικά σε περιοχές που βασίζονται στην τουριστική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να στοχεύουμε σε ποιοτική αλλά και ποσοτική τουριστική ανάπτυξη χωρίς σεβασμό των χρήσεων γής, ιδιαίτερα των τουριστικών περιοχών.
  • Το αίσθημα της ασφάλειας, εθνικής και ατομικής, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάται.

 • 22 Απριλίου 2020, 21:33 | Μανος Μισυρλής

  Με τις διατάξεις της Παραγράφου 5 ουσιαστικά παραβιάζονται όλα τα κρίσιμα εδάφια της Περιβαλλοντικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας σχετικά με τις χρήσεις γης και την οργάνωση του οικιστικού και μη χώρου. Δεν γίνεται αναφορά σε γειτνίαση με εγκαταστάσεις κρίσιμου δημοσίου ενδιαφέορντος (Εργοστάσια Παραγωγής Ρεύματος, Εγκαταστάσεις καυσίμων, κλπ.). Η μη απαίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για νέες κατασκευές, μετασκευές, κτλ. υποδεικνύει αδιαφορία για την ασφάλεια, λειτουργικότητα και αισθητική των εγκαταστάσεων.

 • 22 Απριλίου 2020, 13:27 | Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

  Η παρ. 3 του άρθρου 33 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. αγκύλες): «ε) οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων («ΚΕΔΝ») προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία ή που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011, ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005 εφόσον σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Σε διακριτούς χώρους εντός των ανωτέρω δομών δύναται να λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), καθώς και διακριτοί {προσβάσιμοι} χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.». Το σχέδιο νόμου θα πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με το αρ. 9 και το αρ. 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αλλά και με τις Τελικές Παρατηρήσεις (Concluding Observations)1 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στην αρχική έκθεση της Ελλάδας κατά την 504η συνεδρίασή της, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 24.09.2019.

  1. https://www.esamea.gr/publications/others/4657-telikes-paratiriseis-kai-systaseis-tis-epitropis-ton-ie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiries-gia-tin-ellada

 • 21 Απριλίου 2020, 20:44 | ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -Γ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

  2ζ προβλέπεται πως οι προσφυγές διαμένοντων στα νησιά θα εξετάζονται με μονομελή σύνθεση από την επιτροπή προσφυγών . Είναι μάλλον διαστρέβλωση της ισάξιας αντιμετώπισης των υποθέσεων . Οι υποθέσεις δεν διαχωρίζονται βάσει του περιεχόμενου τους , της βασιμότητας τους ή των τυπικών προϋποθέσεων που πληρούν , παρά μόνο σε σχέση με τον τόπο διαμονής των αιτούντων .Ώστε καταλήγει υποθέσεις ίδιας σημασίας να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης , αφού της ενδοχώρας θα συζητούνται από τριμελή σύνθεση και των νησιών από μονομελή . Η σύνθεση της επιτροπής έχει βαρύνουσα σημασία για την δικαιότερη κρίση και την ορθή εφαρμογή του νόμου .Η τριμελής σύνθεση δημιουργεί μεγαλύτερα εχέγγυα ασφάλειας δικαίου . Καθώς η επιτροπή είναι το τελευταίο δικαιοδοτικό όργανο που κρίνει στην ουσία την υπόθεση , η πολυμελής σύνθεση είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της αμερόληπτης και ορθής εξέτασης των προσφυγών , δημιουργώντας αναχώματα σε φαινόμενα βεβιασμένης αξιολόγησης , πίεσης και επανάληψης σφαλμάτων . Η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί ποτέ να είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να συνδυάζεται με την ορθότητα .Έκπτωση από την διασφάλιση της ορθοκρισίας χωρίς να είναι πραγματικά αναγκαίο και μόνο προς τον σκοπό της συντόμευσης της διαδικασίας δεν τιμά ένα δικαιοδοτικό σύστημα .Προτείνεται να απαλειφθεί η τροποποίηση.