Άρθρο 5 Τροποποίηση άρθρου 63 του ν. 4636/2019

1.Στην περ. δ’ του άρθρου 63 του ν. 4636/2019 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για την πλήρη καταγραφή αιτήσεων διεθνούς προστασίας, που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 65 του παρόντος, «Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής» μπορούν να είναι και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»
2. Η περ. η΄ του άρθρου 63 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής: «η. «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας, που υποβάλλεται μετά από απόφαση που δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση του ενδίκου βοηθήματος του άρθρου 108. Ως μεταγενέστερη αίτηση λογίζεται και κάθε νέα αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται μετά από παραίτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 και μετά από απόφαση που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81.»

 • Άρθρο 5 Τροποποίηση άρθρου 63 του ν. 4636/2019
  1.Στην περ. δ’ του άρθρου 63 του ν. 4636/2019 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για την πλήρη καταγραφή αιτήσεων διεθνούς προστασίας, που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 65 του παρόντος, «Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής» μπορούν να είναι και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»
  Η καταγραφή των αιτημάτων ασύλου, ήτοι η διαδικασία κατά την οποία καταγράφονται το πρώτον στοιχεία της αίτησης ασύλου, πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 2013/32/ΕΕ και μεταξύ άλλων από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, ιδίως δε μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4636/2019, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να προβεί σε πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία (με το άρθρο 65 παρ.1 ν.4636/2019). Η ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής σε (και) σε άλλη Υπηρεσία πλην της Υπηρεσίας Ασύλου, υπονομεύει την τήρηση των εγγυήσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και το ενωσιακό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία εξειδικευμένου προσωπικού και το γεγονός ότι ελλείπουν τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής.

 • 24 Απριλίου 2020, 16:44 | ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

  Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5, δίνεται η δυνατότητα να θεωρηθούν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ως «Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής» ούτως ώστε να προβαίνουν στην πλήρη καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς. Ωστόσο, η διαδικασία της καταγραφής του αιτήματος διεθνούς προστασίας αποτελεί τμήμα της διαδικασίας ασύλου και σχετίζεται με την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος και για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχουν τα εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή της. Τόσο η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης όσο και το προσωπικό που την στελεχώνει δεν είναι εξειδικευμένο ούτε εκπαιδευμένο προς τούτο. Η αρμοδιότητα της καταγραφής των αιτημάτων ασύλου θα πρέπει να παραμείνει στην Υπηρεσία Ασύλου, η οποία άλλωστε είναι και η αρμόδια αρχή για την περαιτέρω εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας.

 • Σχετικά με την παρ.2, με την οποία η υποβολή μεταγενέστερης αίτησης επιτρέπεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της ακυρωτικής διαδικασίας ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (άρθρο 108) ή μετά από απόφαση που απέρριψε αίτημα ως σιωπηρή ανάκληση(άρθρο 81). Ο αιτών, δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση οδηγείται υποχρεωτικά στην ακυρωτική διαδικασία, μετά από απόρριψη της προσφυγής του και ταυτόχρονα σε οικονομική αφαίμαξη (υποχρέωση πληρωμής παραβόλων κλπ), συνυπολογιζομένου του γεγονότος ότι η νομική βοήθεια/Μητρώο των ΠΓΑ δεν ασχολείται με την ακυρωτική διαδικασία, η δε προσφυγή στην «κλασική» νομική βοήθεια είναι εξ ορισμού αδύνατη με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (Ε1, Ε9 κλπ.). Αναφορικά με τη σιωπηρή ανάκληση (δεύτερη περίπτωση), σημειώνεται ότι θα έπρεπε να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος με επίκληση λόγων ανωτέρας βίας. Εν κατακλείδι, με τις νέες ρυθμίσεις οδηγούμαστε ουσιαστικά σε μία «οιωνεί» κατάργηση της μεταγενέστερης αίτησης!

 • 24 Απριλίου 2020, 15:47 | SolidarityNow

  -Παράγραφος 1: Η πλήρης καταγραφή ενός αιτήματος ασύλου μπορεί να ανατεθεί πλέον στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, χωρίς αυτή ωστόσο να έχει το εξειδικευμένο προσωπικό και άλλες αρμοδιότητες που σχετίζονται με την πλήρη καταγραφή, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λάθη και δυσκολίες.

  -Παράγραφος 2: Ο ορισμός των Μεταγενεστέρων αιτήσεων που προβλέπει ο ισχύον Νόμος είναι ακριβέστερος, πιο κοντά στο πνεύμα και το γράμμα της σχετικής Οδηγίας.

  Προτείνεται να μη γίνει δεκτή η τροποποίηση του άρθρου 5.

 • Η διαδικασία της καταγραφής είναι πολύ σημαντική και επιβάλλεται να γίνεται από εξειδικευμένες αρχές, αρμόδιες για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, δηλαδή την Υπηρεσία Ασύλου. Έτσι διασφαλίζεται η σωστή αποτύπωση των στοιχείων των αιτούντων, όπως και οι λόγοι για τους οποίους ζητούν άσυλο. Επίσης, η Υπηρεσία Ασύλου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την παροχή των προβλεπόμενων εγγράφων και τον Προσωρινό Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), που χορηγούνται κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησης, καθώς και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης.
  Η εξουσιοδότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης να πραγματοποιούν την πλήρη καταγραφή των αιτήσεων δεν διασφαλίζει τις απαραίτητες εγγυήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε περιπτώσεις όπου δεν χορηγούνται τα απαιτούμενα έγγραφα, θέτοντας σε κίνδυνο την πρόσβασή τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το δικαίωμα υποβολής αίτησης για οικογενειακή επανένωση.
  Προτείνεται η απόρριψη του αρ. 5, παρ. 1.

 • 24 Απριλίου 2020, 14:26 | ActionAid Hellas

  Σε σχέση με την προσθήκη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης ως αρχών που μπορούν να προβαίνουν σε πλήρη καταγραφή των αιτημάτων που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτων χωρών, εγείρονται σοβαρές ανησυχίες και εντάσεις, καθώς η Υπηρεσία Ασύλου είναι η αρμόδια αρχή για την πλήρη καταγραφή και την παροχή όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων προς τους αιτούντες και τις αιτούσες άσυλο, όπως επιβεβαιώνεται και στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για τον ΠΑΑΥΠΑ.

  Ζητήματα ασφάλειας δικαίου τίθενται και όσον αφορά στον προτεινόμενο ορισμό της μεταγενέστερης αίτησης.

 • 24 Απριλίου 2020, 11:42 | DRC Greece

  Άρθρο 5 παρ. 1: Παρότι θετική η πρόβλεψη να μπορεί να καταγράφουν και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης τα αιτήματα ασύλου, απαιτείται το προσωπικό να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση/κατάρτιση ενόψει της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποδίδει ο υπό τροποποίηση νόμος για την πλήρη καταγραφή του αιτήματος ασύλου.

 • 24 Απριλίου 2020, 01:31 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  Αναφορικά με τη τροποποίηση που προβλέπει η 1η παράγραφος, επισημαίνουμε ότι έχουν παρατηρηθεί εσφαλμένες καταγραφές στοιχείων των αιτούντων από Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ως εκ τούτου, απαιτείται να γίνεται πολύ καλός έλεγχος τόσο κατά τη διερμηνεία όσο και κατά την καταγραφή των στοιχείων, ειδικότερα όσον αφορά τους αιτούντες ασυνόδευτους ανηλίκους όπου ιδίως λόγω εσφαλμένης καταγραφής τους, ως ενηλίκων αντί ανηλίκων, στερούνται το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση ή δημιουργούνται προσκόμματα στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης, λόγω εσφαλμένης καταγραφής βασικών στοιχείων. Συνεπώς, προτείνεται να προστεθεί περίοδος με το περιεχόμενο : «Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την καταγραφή των στοιχείων ασυνόδευτων παιδιών και χωρισμένων παιδιών, ενώ σε κάθε περίπτωση για την νόμιμη ολοκλήρωση της καταγραφής τους, απαιτείται η παρουσία επιτρόπου ή νομικού εκπροσώπου.

 • Άρθρο 5 | Τροποποίηση του Άρθρου 63 του ν. 4636/2019.

  Τροποποίηση της περ. η΄ του άρθρου 63:
  Σε αυτήν τη διάταξη μεταβάλλεται η δυνατότητα κατάθεσης μεταγενέστερου αιτήματος μετά από απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών (τελεσίδικη απόφαση), στο πέρας του ένδικου βοηθήματος (Άρθρο 108 του νόμου). Δηλαδή δυσκολεύει η διαδικασία μεταγενέστερου αιτήματος και τούτο είναι σαφώς αρνητικό, καθώς η σημασία των μεταγενέστερων αιτημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που δεν είχαν κατατεθεί στα προηγούμενα στάδια.

 • 23 Απριλίου 2020, 09:23 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο

  Επίσης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το αρ. 5, παρ. 2 τροποποιεί τον ορισμό της «μεταγενέστερης αίτησης», με στόχο τη συμμόρφωση της νομοθεσίας προς την Οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. Ωστόσο, η RSA σημειώνει ότι, σε αντίθεση με τον προτεινόμενο, ο εν ισχύ ορισμός στο αρ. 63, περ. η΄ Ν 4636/2019 μεταφέρει κατά γράμμα το αρ. 3, περ. ιζ΄ της Οδηγίας. Η τροποποίησή του ενδέχεται να δημιουργήσει περαιτέρω σύγχυση ως προς τις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων περί μεταγενέστερων αιτήσεων και ως εκ τούτου δεν κρίνεται εύλογη.

  Για τους λόγους αυτούς, η RSA συνιστά την απόρριψη του αρ. 5, παρ 2.

 • 23 Απριλίου 2020, 09:53 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο

  Η RSA εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις επί της εξουσιοδότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης όπως πραγματοποιούν την πλήρη καταγραφή των αιτήσεων. Βάσει του εθνικού δικαίου, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπάγεται στον Γενικό (Τομεακό) Γραμματέα Υποδοχής, ενώ η Υπηρεσία Ασύλου συνιστά αυτοτελή υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, και διατηρούν διαφορετικές αρμοδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ασύλου παραμένει το μόνο αρμόδιο όργανο της διοίκησης για τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και τον Προσωρινό Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ), που χορηγούνται κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησης, καθώς και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης. Η εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης αναμένεται να οδηγήσει σε περιπτώσεις αιτούντων στους οποίους δεν χορηγούνται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα με το πέρας της καταγραφής της αίτησης. Κινδυνεύει συνεπώς να στερήσει την πρόσβασή τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την προστασία τους από τη σύλληψη και αυθαίρετη κράτηση με στόχο την απέλαση και την αδυναμία υποβολής αίτησης για οικογενειακή επανένωση με συγγενείς σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

  Τούτο καθότι η καταγραφή φέρει συνέπειες ως προς την έναρξη των προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικασιών βάσει του Κανονισμού του Δουβλίνου, οι οποίες αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ασύλου. Η τροποποίηση πρόκειται συνεπώς να συντελέσει σε υψηλά εμπόδια στη διεκπεραίωση των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης αιτούντων άσυλου με μέλη της οικογένειάς τους στην ΕΕ, δεδομένων των σημαντικών κινδύνων καθυστερήσεων που θα δημιουργήσει η ανάγκη συντονισμού της υπηρεσίας όπου πραγματοποιείται η καταγραφή με τη Μονάδα Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου για την υποβολή αιτήματος αναδοχής σε άλλο κράτος μέλος.

  Παράλληλα, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί αναφαίρετο τμήμα της διεθνούς προστασίας. Για το λόγο αυτό κρίνεται σημαντική η ανάθεσή της σε εξειδικευμένες αρχές, αρμόδιες για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Ωστόσο, τα απαραίτητα εχέγγυα για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων του αιτούντος και των αναλυτικών λόγων για τους οποίους ζητά διεθνή προστασία από εξειδικευμένο προσωπικό δεν διασφαλίζονται στην περίπτωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου για την πλήρη καταγραφή των αιτήσεων ασύλου και η εισαγωγή εχέγγυων για την ορθή διεξαγωγή αυτής (βλ. τροποποίηση του αρ. 6, παρ. 1).

  Για τους λόγους αυτούς, η RSA συνιστά την απόρριψη του αρ. 5, παρ. 1.

 • 22 Απριλίου 2020, 13:27 | The Home Project

  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα προκειμένου η πλήρης καταγραφή των ασυνόδευτων ανηλίκων να γίνεται διασφαλίζοντας όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις (κατανόηση της διαδικασίας και των προθεσμιών, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης)