- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Άρθρο 01 – Σκοπός του άρθρου 2 του παρόντος

Σκοπός του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (EEL 157 της 27.5.2014).