- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Μέτρο Πολιτικής 7.2

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 7 – Μέτρο Πολιτικής 7.2

Μέτρο Πολιτικής 7.2: Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής για φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού
7.2.1 Διοργάνωση δημόσιου διαλόγου για τη συνεισφορά των μεταναστών και των μεταναστριών στην οικονομική ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της πολιτισμικής ζωής της χώρας
Η δράση αυτή αφορά στη διοργάνωση μιας σειράς ανοιχτών συζητήσεων, με συγκεκριμένες κάθε φορά θεματικές, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και παραγόντων, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα κ.ο.κ., σε χώρους κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. Πανεπιστήμια, πολιτιστικά κέντρα) με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και θέσεων και την προβολή/ανάδειξη των θετικών επιδράσεων των μεταναστών και των μεταναστριών στην κοινωνία υποδοχής.