- Μετανάστευσης και Ασύλου - http://www.opengov.gr/immigration -

Μέτρο Πολιτικής 1.5

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 1 – Μέτρο Πολιτικής 1.5

Μέτρο Πολιτικής 1.5: Παροχή στέγασης σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και μετανάστες
1.5.1 Εξασφάλιση στέγασης μεταναστών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω προγράμματος κοινωνικής κατοικίας
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να διασφαλιστεί αξιοπρεπής στέγαση, μέσω προγράμματος κοινωνικής κατοικίας, τόσο για τους/τις δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι και οι οποίες μόλις έχουν λάβει καθεστώς αναγνώρισης, τόσο και τους μετανάστες και τις μετανάστριες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Η δράση προβλέπει την αναβάθμιση κρατικών και δημοτικών κτιρίων με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών για τη στέγασή των παραπάνω ομάδων καθώς και ντόπιων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, σε ποσόστωση η οποία θα καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και σε συνεργασία με τους Δήμους και τις περιφέρειες στις οποίες ανήκουν οι εν λόγω δομές.

1.5.2 Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος στέγασης δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε αραιοκατοικημένους αγροτικούς οικισμούς
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να επεκταθούν τα προγράμματα στέγασης σε αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές αφενός για να παρεμποδιστεί η αστική υπερσυγκέντρωση του προσφυγικού πληθυσμού, αφετέρου για να υπάρξει αμφίδρομο όφελος από την εμπλοκή του τοπικού επιπέδου στη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μεταναστών.

Άλλες δράσεις:
• Επιδότηση οικοδομικών υλικών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και μετανάστες