- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 24: Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

Στο άρθρο 23 του ν.3421/2005:
α. Η υποπαράγραφος β της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Έχουν αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αναβολή κατάταξης λόγω ύπαρξης αδελφού που υποχρεούται για κατάταξη ταυτόχρονα, διακόπτεται αν ο αδελφός αυτός δεν καταταγεί, για οποιοδήποτε λόγο, την καθορισμένη ημερομηνία.»