- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 23: Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στο άρθρο 18 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ Α΄302):
α. Η υποπαράγραφος ε της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.»
β. Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο γ.»
γ. Στην παράγραφο 2 προστίθεται υποπαράγραφος ε ως εξής:
«ε. Το εικοστό έκτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο ε.»