- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 31: Καταργούμενες Διατάξεις

1. Από 1 Ιανουαρίου 2016 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ισχύει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Από 1 Ιανουαρίου 2015 παύει να ισχύει κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του στρατιωτικού προσωπικού και ισχύει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του νόμου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.