- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

1. Η Υπουργική απόφαση του άρθρου 13 να εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

2. Το άρθρο 15 δεν εφαρμόζεται για τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2015.

3. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις και οι κοινές ή ατομικές Υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 23.

4. Η έναρξη της τριετούς φοίτησης στα ΑΣΣΥ που προβλέπει το άρθρο 26, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.