- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 29: Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

Στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010, η παράγραφος 8α αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 εφαρμόζονται:
α. Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους ως Αξιωματικοί δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών.»