- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 27: Βαθμολογία Σχολών και Σχολείων Ενόπλων Δυνάμεων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κλίμακα βαθμολογίας των Σχολών και σχολείων είναι η εξής:

Ονομαστική Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία Αλφαβητική
α. Άριστα 19-20 95-100 Α
β. Λίαν καλώς 16-18,99 80-94,99 Β
γ. Καλώς 12-15,99 60-79,99 Γ
δ. Μετρίως 10-11,99 50-59,99 Δ
ε. Αποτυχών 0-9,99 0-49,99 Ε»