- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 20: Ειδική άδεια αιρετών στρατιωτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

«Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 93 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α΄87) εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»