- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 14:

«Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α` 167), εφαρμόζεται για όσους προέρχονται από παραγωγικές σχολές όλων των Κλάδων»