- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 02: Ορισμοί

1. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου:

α. Όπου αναφέρεται ο όρος «οπλίτες» νοούνται και οι Δόκιμοι Έφεδροι, οι Επίκουροι Αξιωματικοί, οι Έφεδροι Αξιωματικοί και οι πρότακτοι.

β Ο όρος «εξαρτώμενα μέλη» έχει την έννοια, που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, με εξαίρεση τους έγγαμους οπλίτες, τους οπλίτες που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τους οπλίτες που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση.

γ. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη σε οργανική θέση, αμέσως μετά το πέρας της αρχικής υποχρεωτικής βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ.

δ. Μετάθεση είναι η οριστική μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική Μονάδα-Ανεξάρτητη Υπομονάδα ή Υπηρεσία.

ε. Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν δύναται άμεσα να καλυφθούν με τοποθέτηση ή μετάθεση οπλίτη. Με την απόσπαση δεν μεταβάλλεται η οργανική υπαγωγή του οπλίτη, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

στ. Διάθεση είναι η απασχόληση του οπλίτη μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, συνολικά ή τμηματικά, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση.

ζ. Τόπος προτίμησης οπλιτών θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των ΕΔ.