Άρθρο 04 – Ειδικές διατάξεις

1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Υ.Α. εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οπότε παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.

2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Υ.Α. τυγχάνουν σπουδαστές στις λοιπές Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Σχολή διατάξεις. Εφόσον εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαλύει την εν λόγω Σχολή, ενώ με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της διάλυσης.

 • 11 Απριλίου 2016, 11:30 | Στέλιος Αλεξόπουλος

  Βαθμοί-Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών ΠΑ
  Στους αποφοίτους ΣΜΥΑ να απονέμεται ο Βαθμός του Μονίμου Σμηνία αντίστοιχης Ειδικότητας με τις σπουδές τους, προαγόμενοι στη συνέχεια μέχρι και στο Βαθμό του Ανθυπασπιστή, με ελάχιστο χρόνο παραμονής τους στους υπόψη Βαθμούς (του Ανθστή περιλαμβανομένου) τα είκοσι (20) έτη (σήμερα 15 έτη) συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σχολή. Ακολούθως, μετά από επιμόρφωσή τους σε σχολεία της ΠΑ (ΣΚΕΑ κλπ), προαγωγή τους στο Βαθμό του Ανθυποσμηναγού και μέχρι το Βαθμό του Αντισμηνάρχου ή μέχρι του Σμηνάρχου(πτυχιούχοι ΑΕΙ), με χρόνο συνολικής παραμονής τους τα είκοσι (20) έτη, σύμφωνα με τα κριτήρια προαγωγών και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες για την κάλυψη θέσεων Αξιωματικών της ΠΑ. Συνολική στρατιωτική υπηρεσία σαράντα (40) έτη.
  (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας).

  Για την προαγωγή των Υπαξιωματικών στους Βαθμούς των Αξιωματικών, θα πρέπει εκτιμώντας τις συνολικές οργανωτικές ανάγκες της ΠΑ και προς αποφυγή υπερβάσεων διαχρονικά και άλλων τριβών στη σύνθεση του μονίμου προσωπικού, να ισχύουν πέραν των ειδικότερων και τα ακόλουθα γενικά κριτήρια αναλογικότητας ως εξής:
  α) να υπηρετούν Αξιωματικοί (π.χ. 30%) και Υπαξιωματικοί (π.χ.70%, εξαιρουμένων των οπλιτών), επί του συνόλου των εν ενεργεία Αξιωματικών+Υπαξιωματικών της ΠΑ και
  β) μεταξύ των προερχομένων εξ Αξιωματικών (π.χ.75%) και εξ Υπαξιωματικών (π.χ.25%), επί του συνόλου των εν ενεργεία Αξιωματικών της ΠΑ.

  Γενικό Σχόλιο
  Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι παραγωγική Σχολή μονίμων στελεχών των ΕΔ, τα έξοδα φοίτησης, διαμονής, διαβίωσης+χρηματικό βοήθημα των Δοκίμων Υπαξιωματικών, όπως όλων των στρατιωτικών σχολών, βαρύνουν το Δημόσιο και κατ’ επέκταση τους Έλληνες πολίτες. Οι απόφοιτοι Υπαξιωματικοί σταδιοδρομούν ως Μόνιμα Στελέχη, καλύπτοντας πρωτίστως και αποκλειστικά τις ανάγκες Δομής και Οργάνωσης και τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας της ΠΑ. Οι ακαδημαϊκές γνώσεις και εμπειρίες που αποκτούν οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί στη Σχολή, καθώς και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που για υπηρεσιακούς λόγους διεκδικούν κατά τη διάρκεια της καριέρα τους, αποσκοπούν στην ομαλή ένταξη και προσαρμογή τους στο στρατιωτικό και διαρκώς εξελισσόμενο αεροπορικό περιβάλλον που καλούνται να υπηρετήσουν.

  Η σταδιοδρομία και εξέλιξή τους, κρίνεται υπηρεσιακά, καλύπτοντας υπαρκτές ανάγκες της ΠΑ, ανάλογα με την απόδοση του κάθε ενός ξεχωριστά, τις προσωπικές του ικανότητες-επιλογές-φιλοδοξίες και από το πού και πως εν τέλει επενδύει στη στρατιωτική του σταδιοδρομία: στο καλό βιογραφικό? στην αδιάλειπτη εργασία? στην αυστηρή προσήλωση στο καθήκον? στις προσωπικές θυσίες? ή στην ικανοποίηση προσωπικών μη-υπηρεσιακών επιδιώξεων? ή ακόμη και στις παρεμβάσεις πολιτικών κομμάτων/προσώπων? ή σε όλα τα προαναφερόμενα μαζί? Στην κρίση αυτή, η βαθμολογική προαγωγή, η αναγνώριση των ηγετικών τους ικανοτήτων και η ανέλιξή τους στην ιεραρχία μέχρι τον καταληκτικό Βαθμό, όπως και όλων ανεξαιρέτως των στελεχών των ΕΔ, δεν ενέχουν χαρακτήρα συλλογικού δικαιώματος προέλευσης, προσωπικής ηθικής δικαίωσης ή διεκδίκησης μεταλλίων-παρασήμων ευδόκιμης υπηρεσίας.
  Η κατοχή οποιουδήποτε Βαθμού Υπαξιωματικού ή Αξιωματικού ΠΑ είναι Καθήκον, είναι Βαθμός ευθύνης, δεν είναι προνόμιο, δεν είναι όπως θα ονομάζαμε στα νεοελληνικά ‘’βόλεμα’’. Εντάσσεται στον κοινό σκοπό και τίθεται υπό την κρίση της Υπηρεσίας, βάσει κανόνων που εξυπηρετούν πρωτίστως την οργάνωση, επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα της ΠΑ και των Ελληνικών ΕΔ γενικότερα, Αποστολή των οποίων είναι να διασφαλίζουν την ασφάλεια και άμυνα της Χώρας & των Ελλήνων πολιτών και κατ’ επέκταση την προστασία των συμφερόντων της Πατρίδας και του Έθνους μας.
  Αποτελεί λοιπόν …

  ‘’Ύψιστη η Τιμή’’ να υπηρετεί κάποιος ως Μόνιμος Υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.