- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 24 – Οικονομικοί φορείς – Δικαιούμενοι συμμετοχής (άρθρα 5, 50 της Οδηγίας)

1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους-μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε, κατά την εθνική νομοθεσία, να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς από τρίτες χώρες που έχουν, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασής τους, το δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, να συμμετέχουν σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή υπηρεσιών ή συμβάσεων προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων, τα οποία επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης.
4. Οι ενώσεις προσώπων οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να απαιτεί από τις ενώσεις προσώπων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή. Εν τούτοις, η επιλεγείσα ένωση προσώπων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι οικονομικοί φορείς που συνιστούν ένωση προσώπων για να αναλάβουν τη σύμβαση, ή οι οικονομικοί φορείς που συνδέονται με τους φορείς αυτούς, δεν θεωρούνται τρίτοι. Ο προσφέρων περιλαμβάνει στην προσφορά του εξαντλητικό κατάλογο των εν λόγω οικονομικών φορέων, ο οποίος ενημερώνεται για τις οποιεσδήποτε μεταβολές στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ τους.
6. Η ανάθεση συμβάσεων από τον προσφέροντα ή υποψήφιο στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς δεν θεωρείται υπεργολαβία και κατά συνέπεια δεν συνυπολογίζεται στο ελάχιστο ποσοστό υπεργολαβίας που ενδεχομένως επιβάλει στον ανάδοχο η αναθέτουσα αρχή, ούτε υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου περί υπεργολαβικής ανάθεσης τμήματος ή ποσοστού της σύμβασης σε τρίτους μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 41.
7. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση προσώπων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης.