- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - http://www.opengov.gr/mindefence -

Άρθρο 28 – Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 31/2007 (Α΄ 29)

Στο άρθρο 4 του π.δ. 31/2007 προστίθεται περίπτ. στ΄ ως εξής:

«στ. Είναι και πρόεδρος των σχολείων του Ναυστάθμου Κρήτης.».