ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ε.Ι.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3187/2003 ΚΑΙ Ν. 4940/2022 (Άρθρα 14-42)

 Άρθρο 14Διοργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3187/2003Στο άρθρο 1 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της αποστολής και της οργάνωσης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ε.Ι.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3187/2003 ΚΑΙ Ν. 4940/2022 (Άρθρα 14-42).