• Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Εργων (ΕΣΜΥΕ) συμμετέχοντας στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που κατατέθηκε, εκφράζει τη γενική αντίθεσή του στο πνεύμα του όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικών επιστολών για τη διατήρηση των όρων σύνδεσης στα ΜΥΗΕ, το κόστος διατήρησης των αδειών παραγωγής και τις χρονικές ρυθμίσεις των αδειών εγκατάστασης, ιδιαίτερα μέσα στη σημερινή πρωτόγνωρη κρίση. Τα ΜΥΗΕ πρέπει να εξαιρεθούν των προαναφερόμενων διατάξεων για τους παρακάτω λόγους: 1. Τα ΜΥΗΕ κατέχουν ελαχιστότατο ποσοστό επί του συνόλου των όρων σύνδεσης για όλες τις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα: Οι συνολικές οριστικές προσφορές σύνδεσης των ΜΥΗΕ ανέρχονται στο 2,6% ( 143,5 ΜW) της συνολικής ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί για όλες τις ΑΠΕ ( 5,4 GW). Εξ αυτών μόνο τα 105,94 ΜW κατέχουν οριστική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ και εξ αυτών των 105,94 ΜW μόνο τα 28,90 ΜW έχουν υλοποιήσιμο τρόπο σύνδεσης στην Μ.Τ., ποσοστό 0,5% της συνολικής ισχύος των προσφορών σύνδεσης για όλες τις ΑΠΕ. 2. Σταθεροποιούν το δίκτυο παράγοντας ενέργεια βάσης, μειώνοντας το ρυθμιστικό κόστος του δικτύου, επιτρέποντας την περαιτέρω διείσδυση τεχνολογιών ΑΠΕ με στοχαστική συμπεριφορά 3. Υστερούν όσoν αφορά τον εθνικό στόχο για το 2020 με ενδιάμεσο σταθμό το 2014 με ετήσια διείσδυση μικρότερη από 5% πολύ απέχουσα από το μέσο όρο διείσδυσης των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια. 4. Δεν έχει παρατηρηθεί σοβαρή δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από μη υλοποιημένα ΜΥΗΕ. Οι άδειες εγκατάστασης ΜΥΗΕ είναι ελάχιστες, σχεδόν όλα κατασκευάζονται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, οι ρυθμίσεις που προτείνονται είναι οριζόντιες χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υπ’ όψιν την πραγματική κατάσταση της ανάπτυξης των ΜΥΗΕ. 4. Έχουν ουσιαστική αδειοδοτική διαδικασία μετά τους όρους σύνδεσης με αβέβαιη έκβαση 5. Στις περιπτώσεις κοινών όρων σύνδεσης σε 5,8,10 έργα, είναι αδιανόητο ο επενδυτής να δώσει εγγυητική όταν το έργο του εξαρτάται και από άλλους επενδυτές ως προς την ωρίμανση των έργων και την κοινή πληρωμή τους. 6. Στη σημερινή πρωτόγνωρη χρηματοπιστωτική συγκυρία και αβεβαιότητα, δεν είναι δυνατό να ζητούνται εγγυητικές επιστολές όταν υπάρχει σοβαρή περίπτωση να χάσει ο επενδυτής τα χρήματά του λόγω μη εξασφάλισης της χρηματοδότησης, αλλαγή της πολιτικής των τραπεζών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, αβεβαιότητες του αναπτυξιακού νόμου και λοιπών μη προβλέψιμων καταστάσεων 7. Οι διατάξεις αυτές σε συνδυασμό και με την έκτακτη εισφορά καθιστούν απαγορευτική τη διάχυση των ΑΠΕ στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ΜΥΗΕ έως τώρα και οδηγούν σε σταδιακό αφελληνισμό όλων των ΑΠΕ. 8. Η χορήγηση εγγυήσεων των επιχειρήσεων έναντι του κράτους προϋποθέτει και το αυτονόητο, την χορήγηση δηλαδή αντίστοιχων εγγυήσεων του κράτους έναντι των επιχειρήσεων. Προϋποθέτει δηλαδή ότι το κράτος θα τηρήσει την υπογραφή του και δεν θα αλλάζει συνεχώς τους όρους του παιχνιδιού (νόμους, συμβάσεις, κλπ). Ιδιαίτερα αν μιλάμε για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου των ΜΥΗΕ) η πολιτική αυτή με τις τόσες αντιφάσεις και αβεβαιότητες είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οδηγεί στην καταστροφή τους. Προϋποθέτει ότι το κράτος θα τηρήσει το νομικό πλαίσιο που το ίδιο έχει θεσπίσει έτσι ώστε να μπορέσει ο επενδυτής να ολοκληρώσει την διαδικασία αδειοδότησης εντός των θεσμοθετημένων προθεσμιών χωρίς να θέτει νέα εμπόδια. Προϋποθέτει ότι το κράτος θα έχει ένα σταθερό Εθνικό Ενεργειακό σχεδιασμό για την διείσδυση των ΑΠΕ, για την μικρή αποκεντρωμένη παραγωγή, την συμμετοχή των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας, στην παραγωγή ενέργειας που θα σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες , θα δημιουργήσει ένα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον έτσι ώστε να μπορέσει κάποιος να επενδύσει. Προϋποθέτει ότι το κράτος θα εξασφαλίσει ένα υγιές τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον το οποίο θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα την μικρή επιχειρηματικότητα. Εκτός κι αν υπάρχουν άλλοι τρόποι να γίνει αυτό. Με λίγα λόγια πρέπει πρώτα το κράτος να είναι φερέγγυο και συνεπές απέναντι στις υποχρεώσεις του και μετά να ζητά το ίδιο από τους «αντισυμβαλλόμενους» του. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 1. Την απόσυρση της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής για τα ΜΥΗΕ. και του κόστους διατήρησης των αδειών παραγωγής 2. Η θεσμοθετούμενη προτεραιότητα στο δίκτυο των ΜΥΗΕ να διευκρινισθεί ότι ισχύει και στα έργα που διαθέτουν ήδη προσωρινούς ή οριστικούς όρους σύνδεσης. Άλλως δεν θα βοηθήσει σε καμιά περαιτέρω διείσδυση ΜΥΗΕ στο δίκτυο. Η προθεσμία των 2 μηνών που τίθεται για την προτεραιότητα στα δίκτυα είναι εντελώς κενή περιεχομένου αν ληφθεί υπόψιν η αδειοδοτική διαδικασία των ΜΥΗΕ. Τα ΜΥΗΕ που θα υποβάλουν εντός του διμήνου για όρους σύνδεσης με βάση την ουσιαστική παύση έκδοσης νέων αδειών παραγωγής ( λόγω της απόλυτης υποστελέχωσης της ΡΑΕ με δύο άτομα για όλες τις ΑΠΕ) είναι σχεδόν ή απολύτως ανύπαρκτα. Τα ΜΥΗΕ ( με βάση τα προτερήματα τους σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας βάσης) πρέπει να έχουν προτεραιότητα στα δίκτυα χωρίς χρονικό περιορισμό. 3.Άμεσα πρέπει να χορηγηθούν και άλλες δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης σε νέα έργα Α.Π.Ε. μέχρι μια εύλογη υπερδέσμευση (overbooking) του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου (π.χ. στο διπλάσιο) ανά περιοχή. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα αντιμετωπίσουν το (ούτως ή άλλως απίθανο έως αδύνατο) ενδεχόμενο να υλοποιηθούν όλα τα έργα και να αδυνατούν να τα εξυπηρετήσουν, στις νέες δεσμευτικές προσφορές που θα χορηγούν μέσω του overbooking στα νέα έργα θα περιλαμβάνεται ειδικός όρος σύμφωνα με τον οποίο, εάν κατά την λειτουργία των έργων εμφανιστεί πρόβλημα ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος επειδή έχουν τελικά υλοποιηθεί περισσότερα έργα Α.Π.Ε. από όσα αυτό είναι δυνατό να δεχθεί, τότε τα έργα αυτά θα περικόπτονται κατά προτεραιότητα. 4. Αμεση υλοποίηση των έργων υποδομής (δίκτυα) ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού ενεργειακού δυναμικού όπου υπάρχουν πολλές αιτήσεις που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ή «ικανοποιούνται» με την κοροϊδία των κοινών όρων σύνδεσης που στην ουσία ακυρώνουν την υλοποίηση των έργων που εμπλέκονται σε αυτούς. Ως προς τις επιμέρους ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, ο ΕΣΜΥΕ καταθέτει τις απόψεις του στο κατά άρθρο σχολιασμό στην διαδικασία της Διαβούλευσης.