- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

Άρθρο 19: Ανάρτηση αδειών συλλογής και μεταφοράς στο διαδίκτυο

1. Μετά το άρθρο 36 του ν. 4042/2012 προστίθεται νέο άρθρο 36α ως εξής:
«Άρθρο 36α
Ανάρτηση αδειών συλλογής και μεταφοράς στο διαδίκτυο
1. Μετά την έκδοση από την αρμόδια αρχή της άδειας συλλογής και μεταφοράς ή της απόφασης ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής της, αυτή αναρτάται υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας, με ευθύνη της εκδούσας αρχής εντός ενός μηνός από την έκδοσή της, σε ειδικά προς τούτο καταχωρισμένο δικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ του παρόντος νόμου, προκειμένου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις σχετικές αποφάσεις. Με την ανάρτηση της άδειας συλλογής και μεταφοράς στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο τεκμαίρεται η πλήρης γνώση κάθε ενδιαφερόμενου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο ή βοήθημα.
2. Υποχρέωση καταχώρισης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της παραγράφου 1 του Παραρτήματος VI έχουν και οι Δήμοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας συλλογής και μεταφοράς για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων τους. Για το σκοπό αυτό, υποχρεούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να υποβάλουν τους αριθμούς αδειών κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων τους στην οικεία Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Στο Παράρτημα VI ρυθμίζονται τα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση των πράξεων και πληροφοριών των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος, τη δημιουργία και τήρηση σχετικού κεντρικού αρχείου, τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των αδειών συλλογής και μεταφοράς και των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο πληροφοριών των καταχωρισμένων Δήμων, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
4. Μετά το Παράρτημα V που αντιστοιχεί στην Ενότητα Β΄ του ν. 4042/2012 όπως τροποποιείται με το παρόν, προστίθεται το ακόλουθο Παράρτημα VΙ.
«Παράρτημα VI
Ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου ανάρτηση των αδειών συλλογής και μεταφοράς
1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36α, ιδρύεται ειδικός διαδικτυακός τόπος στη διεύθυνση asma.ypeka.gr, στον οποίο αναρτώνται μετά την έγκρισή τους από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, οι άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων.
2. Στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο τηρείται κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο των ως άνω αποφάσεων και των καταχωρίσεων των Δήμων που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 36α του παρόντος νόμου, με την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης. Κάθε ανάρτηση συνοδεύεται από το κείμενο της διοικητικής πράξης (όπου προβλέπεται) και τα μεταδεδομένα που περιγράφουν την απόφαση. Ο δικτυακός τόπος θα παρέχει τη δυνατότητα ταξινόμησης και αναζήτησης των αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής που θα προσδιορίζονται από τα μεταδεδομένα της κάθε διοικητικής πράξης. Στα μεταδεδομένα θα συμπεριλαμβάνονται και ο τύπος του αποβλήτου και η γεωγραφική εμβέλεια της συλλογής και μεταφοράς προκειμένου να μπορεί να γίνεται ταξινόμηση με βάση αυτά, καθώς και οι αριθμοί κυκλοφορίας των σχετικών μέσων μεταφοράς. Για τα απόβλητα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 2939/2001, όπως ισχύει, και του άρθρου 25 του ν. 4042/2012 θα εμφανίζεται υποχρεωτικά υπόμνηση ότι «απαιτείται σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ», όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη με βάση τις κείμενες διατάξεις.
3. Ο ως άνω ειδικός διαδικτυακός τόπος θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους καταχώρισης διοικητικών αποφάσεων, όπως ιδίως το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να απλουστεύεται η διαδικασία ανάρτησης και να αποφεύγονται οι πολλαπλές καταχωρίσεις των ίδιων δεδομένων και κατά συνέπεια η τήρηση πολλαπλών αρχείων και Μητρώων.
4. Στον εν λόγω δικτυακό τόπο θα αναρτούν αποφάσεις εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
5. Η διαχείριση και η εποπτεία λειτουργίας του δικτυακού τόπου παρέχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Την ευθύνη εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας των καταχωρίσεων αδειών συλλογής και μεταφοράς καθώς και των οχημάτων συλλογής και μεταφοράς αστικών αποβλήτων των Δήμων από τις αρμόδιες διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, έχει η αρμόδια θεματική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ανάρτηση των αδειών συλλογής και μεταφοράς οφείλουν να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Παραρτήματος.»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 19: Ανάρτηση αδειών συλλογής και μεταφοράς στο διαδίκτυο"

#1 Σχόλιο Από ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Στις 19 Νοέμβριος, 2014 @ 17:57

Να ελεγχθούν όλοι όσοι θα ασχοληθούν με το θέμα της ανακύκλωσης, είτε πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις , είτε για μεγάλες. Πού θα ενταχθούν όλα εκείνα τα καρότσια που μεταφέρουν πράγματα και τα πάνε σε αμφίβολης λειτουργίας σκραπατζίδικα είτε καίνε καλώδια για να πάρουν το χαλκό;Εάν μπουν τα πράγματα σε μια τάξη δεν μπορεί να μην ασχοληθούμε και με αυτούς που μέχρι τώρα άτυπα ασχολούνται με την ανακύκλωση.

#2 Σχόλιο Από ΔΑΒΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Στις 23 Νοέμβριος, 2014 @ 19:22

Στο άρθρο 19 (που αφορά την προσθήκη του άρθρου 36α στο Ν. 4042/12) θα πρέπει:

1. να συγκεκριμενοποιηθεί το εύλογο χρονικό διάστημα που δίνεται στους Δήμους (στο άρθρο 36α παρ.2) για να υποβάλουν τους αριθμούς αδειών κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων τους. Επιπλέον οι Δήμοι δεν χρησιμοποιούν μόνο τα «κλασικά» απορριμματοφόρα αλλά διάφορους τύπους μέσων συλλογής μεταφορά (απορριματοφόρα, press conteiner, σάρωθρα, φορτηγά, μεταφορικά κάδων κ.λ.π). Θεωρώ σκόπιμο να υπάρχει αναφορά σε αρ. άδειας κυκλοφορίας «οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων» αντί «αποριμματοφόρων»

2.

#3 Σχόλιο Από Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων Στις 5 Δεκέμβριος, 2014 @ 14:11

Παρ.4, εδάφιο 2: Στα πλαίσια της υποχρεωτικής υπόμνησης ότι «απαιτείται σύμβαση με συγκεκριμένο ΣΕΔ», θα θέλαμε να διευκρινιστεί πώς εξασφαλίζεται η συνεργασία του αρμόδιου ΣΕΔ για την σύναψη της σύμβασης.
Η συγκεκριμένη διευκρίνιση ζητείται καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο όπου ΣΕΔ δε δέχονται την σύναψη σύμβασης με αδειοδοτημένες καθ΄ όλα νόμιμες εταιρείες ανακύκλωσης, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό και μονοπωλιακές καταστάσεις μεταξύ των εταιρειών ανακύκλωσης.
Επιπροσθέτως, προτείνουμε σε περίπτωση που ΣΕΔ αρνείται να συμβληθεί με αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, κατά παράβαση της ίσης μεταχείρισης, τότε να προβλέπονται κυρώσεις προς το αρμόδιο ΣΕΔ.
Τέλος, θα θέλαμε να αποσαφηνιστεί ποια νομοθετική διάταξη επιτρέπει στα ΣΕΔ δημοσίου συμφέροντος ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να ασκούν εμπορική δραστηριότητα και επιπλέον να ορίζουν τις τιμές των υλικών που παραλαμβάνουν.

#4 Σχόλιο Από Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στις 8 Δεκέμβριος, 2014 @ 11:29

Άρθρο 19
Ανάρτηση αδειών συλλογής και μεταφοράς στο διαδίκτυο

Θεωρούμε θετική τη ρύθμιση, με προφανή ανάγκη μέριμνας για μη δημοσιοποίηση στοιχείων που ενέχουν χαρακτήρα απορρήτου.