- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

Άρθρο 16: Ποιοτικά κριτήρια για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ανακύκλωσης

1. Μετά την παράγραφο την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν. 4042/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Προκειμένου να υπολογιστεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι των ΣΕΔ, το βάρος των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση νοείται ως το βάρος των αποβλήτων που υποβάλλονται για τελική προετοιμασία για τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης ή τη διαδικασία ανακύκλωσης εκτός του βάρους των υλών που απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, λόγω της παρουσίας προσμείξεων, και οι οποίες πρέπει να καταστραφούν ή να υποβληθούν σε άλλες εργασίες ανάκτησης.
Ωστόσο, όταν το βάρος των απορριφθέντων υλικών δεν ξεπερνά το 2 % του βάρους των αποβλήτων σε αυτή τη διαδικασία, με την επιφύλαξη ρητής διαφορετικής πρόβλεψης σε σχετική διάταξη του δικαίου της ΕΕ, το βάρος των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση πρέπει να θεωρηθεί ως το βάρος των αποβλήτων το οποίο τέθηκε σε τελική προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή διαδικασία ανακύκλωσης.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του ν. 4042/2012 αναριθμείται σε 4.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 16: Ποιοτικά κριτήρια για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ανακύκλωσης"

#1 Σχόλιο Από ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ) Στις 5 Δεκέμβριος, 2014 @ 15:43

-Στην παραγρ. 1 στο πρώτο εδάφιο δεν είναι σαφές «το βάρος αποβλήτων» που χρησιμοποιείται για υπολογισμό του στόχου. Ποιά απόβλητα αφαιρούνται ; Μόνο όσα οδεύουν προς ΧΥΤΑ ή και όσα οδεύουν προς άλλα ρεύματα ανακύκλωσης (μπαταρίες συσκευασίες κλπ) τα οποία απορρίφθηκαν μεν κατά τη διαδικασία του συγκεκριμένου ρεύματος αλλά θα ανακυκλωθούν από κάποιο άλλο ρεύμα που ανήκουν και στο οποίο παραδίδονται. Αυτά όμως πρέπει να περιλαμβάνονται στις ποσότητες αυτού που τα έχει συλλέξει.
Στο δεύτερο εδάφιο, «το ποσοστό απορριφθέντων υλικών δεν ξεπερνά το 2% του βάρους των αποβλήτων …» πρέπει να τεθεί : 5-7%

-Στο άρθρο αυτό επίσης να ορισθεί πώς ελέγχονται τα παραπάνω στοιχεία του άρθρου αυτού, όταν πρόκειται για απόβλητα που εξάγονται προς ανακύκλωση από τα ΣΕΔ σε μονάδες του εξωτερικού. Προσκομίζει αυτά τα στοιχεία η αλλοδαπή μονάδα ; Είναι αξιόπιστα και πραγματικά ; Πώς διασφαλίζεται αυτό ;

-Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι σε όλο το νέο σχέδιο νόμου που εισάγει καίρια θέματα και αλλαγές και ειδικότερα στο κεφάλαιο Ά, απουσιάζει παντελώς
α) οποιοδήποτε αναφορά στην ευθύνη και στις υποχρεώσεις των υπόχρεων παραγωγών του Ν. 2939/01
β) οποιαδήποτε αναφορά στο «Μητρώο Παραγωγού»
γ) οποιαδήποτε αναφορά σε διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα κατά των υπόχρεων παραγωγών,
Παρά μόνο εισάγει επιτακτικά και αναφέρεται μόνο στις κυρώσεις κατά των ΣΕΔ και στον τρόπο επιβολής των κυρώσεων αυτών
Αντίθετα το άρθρο 20 του Ν. 2939/01 που δεν καταργείται αλλά τροποποιείται από τον παρόν σχέδιο νόμου αφορά, τόσο τα ΣΕΔ όσο και τους «υπόχρεους παραγωγούς» και εύλογο είναι αφού διευρύνονται οι κυρώσεις και ευθύνες των ΣΕΔ με την παρούσα ρύθμιση να διευρυνθούν στοιχειωδώς και οι κυρώσεις και ευθύνη των υπόχρεων παραγωγών. Με τις εισαγόμενες τροποποιήσεις το άρθρο περί κυρώσεων είναι ετεροβαρές εις βάρος των ΣΕΔ ενώ ουδέν προστίθεται σε βάρος των υπόχρεων παραγωγών.

#2 Σχόλιο Από Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στις 8 Δεκέμβριος, 2014 @ 11:26

Άρθρο 16
Ποιοτικά κριτήρια για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ανακύκλωσης
Στόχος πρέπει να είναι η μείωση του ποσοστού των αποβλήτων που θα καταλήγουν στη διάθεση (D) και η μεγιστοποίηση όλων των μορφών ανακύκλωσης αλλά και ανάκτησης των υπολειμμάτων, με επιδίωξη τη μεγιστοποίηση της αειφορικής αποδοτικότητας των πόρων και τη συνεισφορά στην «κυκλική οικονομία».
• Η ενεργειακή αξιοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων στη βιομηχανία ως δευτερογενή καύσιμα ή πρώτες ύλες μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στη λύση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με τέτοιο τρόπο που να ωφελεί το περιβάλλον. Αυτή η πρακτική προωθεί την ανάκτηση ενέργειας και υλικών στη βιομηχανία, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνεται η θέσπιση ποιοτικών προδιαγραφών σε διαγωνισμούς για τη διαχείριση των ΑΣΑ μέσω σχετικής ΚΥΑ, ώστε τα υπολείμματα της ανακύκλωσης ως δευτερογενή καύσιμα να μπορούν να αξιοποιηθούν από τη βιομηχανία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία).
• Θέσπιση ποιοτικών προδιαγραφών στο παραγόμενο RDF/SRF από τα υφιστάμενα ΕΜΑΚ ώστε αυτό να μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία) σύμφωνα και με το Ν.4042/2012 αντί να οδηγείται σε ταφή.
• Σύμφωνα με την ΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ1312Β, 24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ορίζονται τα ΑΕΚΚ (άρθρο 2-Πεδίο εφαρμογής) καθώς και οι υποχρεώσεις του παραγωγού των αποβλήτων. Απαιτείται η εξαίρεση από την υποχρέωση του παραγωγού που είναι συγχρόνως και νόμιμα αδειοδοτημένος αποδέκτης και εφόσον δεν απαιτείται η επιπλέον επεξεργασία των υλικών προκειμένου να ανακτηθούν στη παραγωγική του διαδικασία (π.χ. ΑΕΚΚ από κατεδαφίσεις εντός των εργοστασίων τσιμεντοβιομηχανίας). Σε διαφορετική περίπτωση χωρίς όφελος για την ανακύκλωση αυξάνεται το κόστος διαχείρισης αποτρέποντας τις επιχειρήσεις από την ανακύκλωση/ανάκτηση.