- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - http://www.opengov.gr/minenv -

Άρθρο 06: Κατευθύνσεις μελετών έργων υποδομής και κοινής ωφελείας

1. Γενικές Αρχές

Ο σχεδιασμός των δικτύων υποδομής οφείλει να περιλαμβάνει δόκιμες αειφορικές παραμέτρους επιλογών με τη χρήση ήπιων μορφών ενέργειας, την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας.

Τα επιλεγμένα συστήματα του δικτύου υποδομής οφείλουν να έχουν μειωμένο λειτουργικό κόστος, κατά το δυνατόν χαμηλή εκπομπή CO2 και να εξοικονομούν φυσικούς πόρους.

Στα πλαίσια αυτά εξασφαλίζονται:

2. Ύδρευση.

Προβλέπεται η κατασκευή πλήρους δικτύου ύδρευσης και η σύνδεσή του με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Στους χώρους αναψυχής η παροχή νερού χρήσης προβλέπεται να γίνει με δίκτυο από τις κοντινές πηγές ενώ η ανάγκη για πόσιμο νερό να καλύπτεται μέσω τροφοδοσίας εμπορίου.

3. Aποχέτευση.

Προβλέπεται η κατασκευή πλήρους δικτύου συλλογής ακαθάρτων από όλα τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις εφοδιασμένο με τις απαραίτητες αντλίες ανύψωσης-μεταφοράς των λυμάτων. Όλα τα λύματα των υδραυλικών υποδοχέων των χώρων υγιεινής των κτιρίων προβλέπεται να οδηγούνται κατά το δυνατόν με φυσική ροή προς τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Ο αγωγός αυτός προβλέπεται να καταλήγει σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας που χωροθετείται νοτίως του Παλαιοκάστρου και εξωτερικά του Κεντρικού Πυρήνα, και σημειώνεται με το σύμβολο «ΜΒ» χρώματος κόκκινου στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα X 01. Το παραγόμενο νερό χρησιμοποιείται στο δίκτυο άρδευσης.

Στους χώρους αναψυχής και στα μεμονωμένα κτίσματα εισόδων είναι δυνατή η χρήση ιδιαίτερων μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού με υπεδάφια διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων.

4. Aρδευση.

Για την άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών προβλέπεται η χρήση του νερού των πηγών και του νερού από τον βιολογικό καθαρισμό. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες του νερού το κύριο δίκτυο προτείνεται να είναι υπογειοποιημένο και να καταλήγει, όπου αυτό είναι εφικτό, σε μικρότερα τμήματα στάγδην άρδευσης.

Προβλέπεται δίκτυο ανοικτών καναλιών εφοδιασμένο με περιοδικό σύστημα παροχής και θυροφράκτες για την άρδευση των ενοικιαζόμενων αστικών αγροκτημάτων της περιοχής καλλιεργειών Κ4 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης.

5. Πυροπροστασία.

Προβλέπεται η δημιουργία κέντρου ελέγχου του Πάρκου το οποίο ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των δικτύων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Το σύστημα παρακολούθησης-πυρανίχνευσης προτείνεται να λειτουργεί με αυτόνομες τηλεχειριζόμενες κάμερες σε ισάρρυθμους πύργους παρακολούθησης. Η λειτουργία τους να εξασφαλίζεται από μικρά τοπικά φωτοβολταϊκά συστήματα που θα τροφοδοτούν τις κάμερες με ενέργεια και αυτές θα τηλεμεταδίδουν τις πληροφορίες στο κέντρο ελέγχου του Πάρκου.

Το σύστημα πυρόσβεσης συμπληρώνεται με τουλάχιστον τέσσερις νέες πυροσβεστικές υδατοδεξαμενές των250 μ3. Προτείνεται να είναι εφοδιασμένες με τοπικές αυτόνομες ντιζελοκίνητες πυροσβεστικές αντλίες με σύστημα τηλεχειρισμού από το κέντρο ελέγχου του Πάρκου, που τροφοδοτείται με μικρά φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά προτείνεται να τροφοδοτούν επίσης και τις μπαταρίες του εκκινητή (μίζας) των αντλιών.  Οι δεξαμενές θα είναι κατά το δυνατόν υπόγειες και η θέση τους θα επιλεγεί κοντά στις αντιπυρικές ζώνες.

Στα κτίρια προβλέπεται η δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης,  πυρασφάλειας και πυρόσβεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα

6. Παροχή ηλεκτρικής ισχύος.

Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος στον Κεντρικό Πυρήνα του Πάρκου στηρίζεται στο υπάρχον δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ που αναβαθμίζεται από τα 6kV στα 20kV. Το δίκτυο μέσης τάσης είναι υπογειοποιημένο. Περιλαμβάνει 4-5 υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης στα 400V, οι θέσεις των οποίων  επιλέγονται με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της απώλειας ισχύος στο δίκτυο χαμηλής τάσης, με το οποίο ρευματοδοτούνται οι εγκαταστάσεις των κτίριων. Το μήκος του δικτύου χαμηλής τάσης είναι της τάξης των 2.500μ.

Οι εγκαταστάσεις εκτός του Κεντρικού Πυρήνα (σημεία εισόδου, χώροι στάθμευσης και χώροι αναψυχής), δύναται να συνδεθούν άμεσα μέσω ανεξάρτητων μετρητών ηλεκτρικής ισχύος με το δίκτυο της ΔΕΗ. Εναλλακτικά προτείνεται αυτονομία με φωτοβολταϊκό σύστημα ή γεννήτρια.

Το διερχόμενο δίκτυο υπερυψηλής τάσης προτείνεται να υπογειοποιηθεί.

7. Τηλεπικοινωνίες.

Προβλέπεται ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το δίκτυο διανομής των εσωτερικών συνδρομητικών γραμμών είναι υπόγειο μέχρι τα κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις αναλαμβάνοντας τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, την ενδοσυννενόηση και τη μετάδοση δεδομένων. Για την βέλτιστη λειτουργία του δικτύου προτείνεται να χρησιμοποιείται αγωγός οπτικής ίνας που συνδέει την περιοχή των Ανακτόρων και το Χωριό με το πλησιέστερο κέντρο διανομής του ΟΤΕ ή άλλου παρόχου. Οι απομακρυσμένες εγκαταστάσεις όπως και τα σημεία ελέγχου προτείνεται να συνδεθούν ασύρματα με το τηλεφωνικό κέντρο.

Προβλέπεται σύστημα ελέγχου – φύλαξης, που περιλαμβάνει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με προεγκατεστημένο λογισμικό θέασης και καταγραφής στο κέντρο ελέγχου.

8. Ενεργειακά συστήματα

Προβλέπεται ένα σύστημα γεωθερμίας με οριζόντιο εναλλάκτη, που παραλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια με μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις δηλαδή στα κτίρια των Ανακτόρων ΚΑ-01, των Στρατώνων ΚΒ-07 και του Βουστασίου ΚΔ-03. Το σύστημα περιορίζεται στην εγγύς περιοχή καθενός από τα τρία κτίρια και ειδικά: στο Ανάκτορο εκτείνεται κάτω από τον αμπελώνα (35 διαθέσιμα στρέμματα), στους Στρατώνες κάτω από τον ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο (15 διαθέσιμα στρέμματα), στο Βουστάσιο κάτω από τον αύλειο χώρο του (20 διαθέσιμα στρέμματα). Στην περίπτωση κωλύματος υλοποίησης του οριζόντιου γεωθερμικού εναλλάκτη, αυτός κατασκευάζεται κατακόρυφος. Το σύστημα συμπληρώνεται με αντλίες θερμότητας ή/και με ηλιοθερμικά συστήματα κατά περίπτωση.

Για όλες τις εγκαταστάσεις δικτύων που διέρχονται από τον χαρακτηρισμένο από το ΥΠΟΠΑΙΘ ιστορικό τόπο, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 06: Κατευθύνσεις μελετών έργων υποδομής και κοινής ωφελείας"

#1 Σχόλιο Από Σιμος Μιχαλης Στις 5 Ιούνιος, 2015 @ 09:31

Ο λόγος της ύπαρξης επένδυτικης πρότασης είναι κατά κύριο λόγο η παρουσία αυτής της υπέροχης δασικής έκτασης. Όπως ανέφερε η κ. Τσούπρα το δάσος αυτό είναι ένα θάυμα το πως δεν έχει καεί μέχρι τώρα. Τα μέτρα πυροπροστασίας – πυρασφάλειας που προτείνονται βασίζονται μόνο στο τομέα της καταστολής μιας δασικής πυρκαγιάς. Αυτό αποτελεί μεγάλο σφάλμα διότι μιλάμε για ένα περιαστικό δασος κυρίως χαλεπίου πεύκης του οποίου η ηλικία είναι πάνω από 100 χρονών. Η πεύκη από μόνη της αναπαράγεται μέσω πυρκαγιάς αφού μιλάμε για ένα πυρόφιλο είδος δέντρου.
Πρέπει να γίνουν ενέργειες για την πρόληψη της δασικής πυρκαγιάς και όχι μέτρα για την καταστολή αυτής. Τα μέτρα πυροπροστασιας που αναφέρονται είναι προς την λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει καθαρισμός της δασικής έκτασης και αποψίλωση δέντρων αφού μιλάμε για ένα δάσος ακριβώς δίπλα στον αστικό ιστό! Είναι βασικότατο έργο υποδομής και αποτελεί κύριο πυλώνα για την πρόληψη μιας δασικής πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζω ότι όσες δασικές πυρκαγιές προσβάλανε το κομμάτι της ευρύτερης πάρνηθας λόγω του ότι το δάσος δεν έχει καθαριστεί ποτέ, δεν ανακόπηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όσες και αν ήταν αυτές. Χαρακτηριστικά αναφέρω η δασική πυρκαγιά στους Θρακομακεδόνες προ 2 χρόνων σταμάτησε έξω από τον 6ο Πυροσβεστικο σταθμό Αθηνών όπου βρήκε το φυσικό τεχνητό εμπόδιο. Η Δύναμη των οχημάτων που διατέθηκε ήταν πάνω από 50 οχήματα. Μέτρα πρόληψης!!!!

#2 Σχόλιο Από ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Στις 6 Ιούνιος, 2015 @ 19:31

1. Διαχείρηση σκουπιδιών. Να υπάρχει σαφής υπευθυνότητα για συγκέντρωση και αποκομιδη, καθαρισμό κάδων και σκουπιδιών από το Χώρο του πάρκου.
2. Οι ποδηλάτες να κινούνται σε συγκενριμένες, σημαινόμενες οδούς είναι αθόρυβοι και κίνδυνος για τους πεζούς όταν τρέχουν/
3. Τα ηχητικά ρυπογόνα εντούρο, «γουρούνες», αθλητικά ΧΤ να απαγορευτούν συνολικά και να αστυνομευεται αυστηρα η ενοχλητική χρήση τους στο δάσος.