- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου Διενέργεια Γενικών Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δημόσια Διαβούλευση για το ν/σ «Διενέργεια Γενικών Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή»

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας θέτει από σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Διενέργεια Γενικών Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 16.12.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται η ρύθμιση θεμάτων που συνδέονται με τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, δηλαδή τις Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών καθώς και την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.

Σκοπός των διατάξεων αναφορικά με τις Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών είναι να συλλεχθούν κρίσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα κτίρια, τον πληθυσμό, τις πυρηνικές οικογένειες, τα νοικοκυριά και τη στέγαση, σε ενιαία βάση, για μικρές γεωγραφικές περιοχές ή πληθυσμιακές υποομάδες, στα οποία περιλαμβάνονται γεωγραφικά, δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, καθώς και στοιχεία για τις πυρηνικές οικογένειες και για τις μεταναστευτικές ροές.

Επιπλέον, με την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας στο πλαίσιο της οποίας θα συλλεχθούν αντικειμενικές ποσοτικές πληροφορίες που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού – κτηνοτροφικού τομέα επιδιώκεται ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Οι εν λόγω απογραφές θα συμβάλουν σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τα επόμενα έτη και θα χρησιμοποιηθούν ως βασικό μέσο για τη ρύθμιση πολλών κρίσιμων θεμάτων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας (σχεδιασμός φορολογικής πολιτικής, κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, χάραξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, κατάρτιση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σχετικών με τη Γεωργία – Κτηνοτροφία, την αγροτική μεταρρύθμιση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα των τροφίμων κά).

Καθώς τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις γενικές απογραφές ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη διενέργεια ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.

Ο Υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας