- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 13 Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών

1. Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τους σκοπούς του παρόντος, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, κατά την υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών σε επιχειρήσεις από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή ή γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή δύναται, για να επιτευχθεί η έγκαιρη πραγματοποίηση του καταγραφικού και εκτιμητικού έργου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 8, να χορηγείται αποζημίωση στα εγγεγραμμένα στο μητρώο του άρθρου 10 μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής για το έργο τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).