- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 10 Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής

1. Συστήνεται εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής (εφεξής «μητρώο»), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 12. Το μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του.
2. Στο μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησης και αξιολόγησής τους:
α) μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
β) μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
γ) στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) που εμπλέκονται σε θέματα εκτιμήσεων ζημίας,
δ) εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού.
3. Στο μητρώο εγγράφεται υποχρεωτικά το προσωπικό των Περιφερειών, το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες, οι οποίες εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
4. Δεν εγγράφονται στο μητρώο:
α) Όσοι έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) όσοι έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) όσοι έχουν υποβληθεί είτε σε πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, είτε σε πλήρη ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση,
δ) εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
5. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του άρθρου 15 είναι αρμόδια για την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου και διασφαλίζει ότι τα στελέχη του μητρώου λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση για τη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών προτύπων σε ζητήματα σχετικά με την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε θέματα κρατικής αρωγής.