- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

ΜΕΡΟΣ Β΄ Οργανωτικές διατάξεις κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και συντονισμός σχετικών θεμάτων Άρθρο 8 Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (εφεξής Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α΄133). Η Επιτροπή αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή.