- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.