- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών εφαρμόζεται επί των μορφών μετασχηματισμών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ και επί των μορφών συνεργασιών της περ. β’ του άρθρου 2 επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι πενήντα (50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
2. Πέραν των μορφών μετασχηματισμών της παρ. 1, ο παρών εφαρμόζεται και σε άλλες μορφές εταιρικών μετασχηματισμών, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217) και τον ν. 2166/1993 (Α’ 137).
3. Ως προς τη φορολογική μεταχείριση, ο παρών εφαρμόζεται επιπροσθέτως του ν.δ. 1297/1972, του ν. 2166/1993 και του ν. 4172/2013 (Α’ 167).