- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 5 Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33 του ν. 2324/1995

Η παρ. VI του άρθρου 33 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής:

«VI. A. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαρθρώνονται ως εξής:

α) Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών,

β) Διεύθυνση Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Αγορών και Συστημάτων, Εκκαθάρισης και Διακανονισμού,

γ) Διεύθυνση Θεσμικών Επενδυτών,

δ) Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών,

ε) Διεύθυνση Αξιολογήσεων,

στ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων,

ζ) Διεύθυνση Μελετών,

η) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

θ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,

ι) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,

ια) Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών,

ιβ) Διεύθυνση Πληροφορικής,

ιγ) Μονάδα διαχείρισης δεδομένων,

ιδ) Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων,

ιε) Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή,

ιστ) Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

ιζ) Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Επενδύσεων και Εκκαθαριστικών Φορέων,

ιη) Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων Εταιρειών Βόρειας Ελλάδας,

ιθ) Αυτοτελές Τμήμα Καινοτομίας,

κ) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

B. Η περαιτέρω διάρθρωση των ανωτέρω διευθύνσεων σε τμήματα και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από τον Οργανισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με τον Οργανισμό μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση ή κατάργηση ή με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.

Γ. Στις αρμοδιότητες κάθε διεύθυνσης ή μονάδας με εποπτικές αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνεται αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας και σύνταξης αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια διεύθυνση ή μονάδα εισηγείται την αρχειοθέτηση της υπόθεσης προς την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.

Δ. Σε κάθε περίπτωση κίνησης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, η εκάστοτε διεύθυνση ή μονάδα της παρ. Γ υποβάλλει στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων σχετική εισήγηση για την έναρξη διαδικασίας επιβολής κυρώσεων.

Ε. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων από τις Διευθύνσεις ή Μονάδες της παρ. Γ.

ΣΤ. Με τον Οργανισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».