- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

άρθρο 3 / παράγραφοι 2,3

2. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως Β του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των αλλοδαπών , με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων ι΄ ια΄και ιβ΄ του άρθρου 8 , φορολογείται με συντελεστή τρία επί τοις χιλίοις (3/1000 )»

3. Από την υποπερίπτωση γ) της περιπτώσεως Β του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 διαγράφονται οι περιπτώσεις ι΄, ια΄και ιβ΄