- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 33 Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4714/2020

 

Στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020 (Α 148) προστίθεται παρ. 16 ως εξής:
«16. Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται έως τις 31.12.2022 να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.»