- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 159 – (άρθρο 154 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Προληπτικά μέτρα

Προτού ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 158 του παρόντος νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των καταθετών, των επενδυτών ή άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών ενημερώνονται αμελλητί για τα εν λόγω μέτρα.