- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 134 – (άρθρο 143 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τους νόμους, τις γενικής ισχύος αποφάσεις και τις εγκυκλίους που εκδίδονται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) τον τρόπο άσκησης εκ μέρους τους των παρεχόμενων από το ενωσιακό δίκαιο δυνατοτήτων και διακριτικών ευχερειών,
γ) τα γενικά κριτήρια και τις μεθοδολογίες που θεσπίζουν για την εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του άρθρου 89 του παρόντος νόμου,
δ) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54 του παρόντος νόμου και των άρθρων 63 και 67 του ν. 3606/2007, τα βασικά στατιστικά στοιχεία σε συγκεντρωτική μορφή που αφορούν την εφαρμογή του πλαισίου προληπτικής εποπτείας στην Ελλάδα, περιλαμβανομένου του είδους των εποπτικών μέτρων και του αριθμού των περιπτώσεων που αυτά ελήφθησαν σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του παρόντος νόμου και των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 57 του παρόντος νόμου.
2. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να επιτρέπουν την αξιόπιστη σύγκριση του τρόπου εφαρμογής του πλαισίου προληπτικής εποπτείας μεταξύ των κρατών μελών. Οι πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα κάθε αρμόδιας αρχής, δημοσιοποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση σύμφωνα με το μορφότυπο που καταρτίζει η ΕΑΤ και επικαιροποιούνται τακτικά.