- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 129 – (άρθρο 139 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας τρίτης χώρας

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της έκδοσης σύστασης του ΕΣΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 138 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί και δημοσιευθεί ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας για την εν λόγω τρίτη χώρα στην οποία τουλάχιστον ένα ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα είναι εκτεθειμένο σε πιστωτικό κίνδυνο, η εντεταλμένη αρχή δύναται να καθορίσει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας το οποίο εφαρμόζουν τα ιδρύματα με εγχώρια άδεια για τον υπολογισμό του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος.
3. Όπου έχει καθορισθεί και δημοσιευθεί ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας για μια τρίτη χώρα, η εντεταλμένη αρχή δύναται να καθορίσει διαφορετικό ποσοστό αποθέματος ασφαλείας για την εν λόγω τρίτη χώρα για τους σκοπούς υπολογισμού από τα ιδρύματα με εγχώρια άδεια του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, αν κρίνει ευλόγως ότι το ποσοστό που καθόρισε η σχετική αρχή τρίτης χώρας δεν επαρκεί για να προστατεύει κατάλληλα τα ιδρύματα αυτά από τους κινδύνους υπέρμετρης πιστωτικής επέκτασης στην εν λόγω χώρα. Κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας, η εντεταλμένη αρχή δεν καθορίζει ποσοστό αντικυκλικού περιθωρίου ασφαλείας χαμηλότερο από εκείνο που όρισε η σχετική αρχή τρίτης χώρας, εκτός αν το τελευταίο υπερβαίνει το 2,5% του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 των ιδρυμάτων που είναι εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο στην εν λόγω τρίτη χώρα.
4. Όταν η εντεταλμένη αρχή καθορίζει ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για τρίτη χώρα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αυξάνοντας το υπάρχον ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας, αποφασίζει και την ημερομηνία από την οποία τα ιδρύματά της με εγχώρια άδεια εφαρμόζουν αυτό το ποσοστό για τους σκοπούς υπολογισμού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος. Η ημερομηνία αυτή δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Αν η εν λόγω ημερομηνία απέχει λιγότερο από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής αποθέματος ασφαλείας, η συντομότερη προθεσμία εφαρμογής δικαιολογείται στη βάση εξαιρετικών συνθηκών.
5. Η εντεταλμένη αρχή δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τα ποσοστά αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας τρίτης χώρας σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μαζί με τα εξής στοιχεία:
α) το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας και την τρίτη χώρα για την οποία ισχύει,
β) αιτιολόγηση αυτού του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας,
γ) στις περιπτώσεις που το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας είτε ορίζεται για πρώτη φορά είτε αυξάνεται, την ημερομηνία από την οποία τα ιδρύματα πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το αυξημένο ποσοστό αποθέματος για τους σκοπούς υπολογισμού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος,
δ) αναφορά στις εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη συντομότερη προθεσμία εφαρμογής της περίπτωσης γ) εφόσον τούτη είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ανακοίνωση του σχετικού ποσοστού αποθέματος ασφαλείας.