- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 126 – (άρθρο 134 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου

1. Η εντεταλμένη αρχή δύναται να αναγνωρίζει το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που καθορίζεται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 125 του παρόντος νόμου και να εφαρμόζει το εν λόγω ποσοστό αποθέματος ασφαλείας στα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα για τα ανοίγματά τους στο κράτος μέλος που καθορίζει το εν λόγω ποσοστό αποθέματος.
2. Εφόσον η εντεταλμένη αρχή αναγνωρίζει το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου για τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ και το κράτος μέλος που καθορίζει το εν λόγω ποσοστό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου.
3. Όταν η εντεταλμένη αρχή αποφασίζει την αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου, λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έχει υποβάλει το κράτος μέλος που έχει καθορίσει το εν λόγω ποσοστό αποθέματος ασφαλείας σύμφωνα με τις παραγράφους 11, 12 ή 13 του άρθρου 125 του παρόντος νόμου.
4. Όταν η εντεταλμένη αρχή καθορίζει απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 125 του παρόντος νόμου δύναται να ζητεί από το ΕΣΣΚ να εκδίδει σύσταση κατά την έννοια του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη τα οποία ενδέχεται να αναγνωρίσουν το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου.