- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 124 -(άρθρο 131 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα και λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει σε ενοποιημένη βάση, τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SII) και, σε ατομική, υποενοποιημένη ή ενοποιημένη βάση, ανάλογα με την περίπτωση, τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SII), τα οποία αποτελούν ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Τα G-SII είναι μητρικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην ΕΕ, μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην ΕΕ, μητρικές μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες στην ΕΕ ή ιδρύματα. Τα G-SII δεν είναι ιδρύματα που αποτελούν θυγατρικές μητρικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην ΕΕ, μητρικών χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων στην ΕΕ ή μητρικών μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων στην ΕΕ. Τα Ο-SII μπορούν είτε να είναι μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην ΕΕ, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ, μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ΕΕ ή ίδρυμα.
2. Η μεθοδολογία προσδιορισμού των G-SII βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:
α) το μέγεθος του ομίλου,
β) το βαθμό διασύνδεσης του ομίλου με το χρηματοπιστωτικό σύστημα,
γ) τη δυνατότητα υποκατάστασης των υπηρεσιών ή των σχετικών με τις υπηρεσίες υποδομών που παρέχει ο όμιλος,
δ) την πολυπλοκότητα του ομίλου,
ε) την έκταση διασυνοριακής δραστηριότητας του ομίλου.
Όλα τα ως άνω κριτήρια έχουν την ίδια βαρύτητα και το καθένα από αυτά προσεγγίζεται με ποσοτικούς δείκτες. Από την ανωτέρω μεθοδολογία προκύπτει συνολική βαθμολογία για κάθε αξιολογούμενη οντότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που επιτρέπει να προσδιορισθούν τα G-SII και να καταταγούν σε συγκεκριμένη υποκατηγορία σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
3. Τα O-SII προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η συστημική σημασία τους εκτιμάται με βάση τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) το μέγεθος,
β) τη σημασία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδος,
γ) τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων,
δ) το βαθμό διασύνδεσης του ιδρύματος ή του ομίλου με το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
4. Κάθε G-SII διατηρεί, σε ενοποιημένη βάση, απόθεμα ασφαλείας G-SII το οποίο αντιστοιχεί στην υποκατηγορία στην οποία έχει καταταγεί το G-SII. Το εν λόγω απόθεμα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, επιπροσθέτως:
α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) της απαίτησης τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου του άρθρου 122 του παρόντος νόμου,
γ) οποιασδήποτε απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 96 του παρόντος νόμου, και
δ) οποιασδήποτε απαίτησης τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος του άρθρου 123 του παρόντος νόμου.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να υποχρεώνει κάθε O-SII, σε ενοποιημένη ή υποενοποιημένη ή ατομική βάση, ανάλογα με την περίπτωση, να διατηρεί απόθεμα ασφαλείας O-SII ύψους έως 2% επί του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του O-SII. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν απαιτεί την τήρηση αποθέματος ασφαλείας O-SII, τηρεί τους ακόλουθους κανόνες:
α) το απόθεμα ασφαλείας O-SII δεν πρέπει να προκαλεί δυσαναλόγως δυσμενείς επιπτώσεις στο σύνολο ή σε τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος άλλων κρατών μελών ή της Ένωσης συνολικά, θέτοντας εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
β) το απόθεμα ασφαλείας O-SII πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον ετησίως.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν καθορίσει ή επανακαθορίσει απόθεμα ασφαλείας O-SII, ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ, την ΕΑΤ και τις αρμόδιες και εντεταλμένες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών ένα (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, περιγράφοντας αναλυτικά:
α) τους λόγους για τους οποίους το απόθεμα ασφαλείας O-SII θεωρείται πιθανώς αποτελεσματικό και αναλογικό για την μείωση του κινδύνου,
β) την εκτίμηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντικτύπου του αποθέματος ασφαλείας O-SII στην εσωτερική αγορά βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών,
γ) το επιθυμητό ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας O-SII .
8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 125 του παρόντος νόμου και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, όταν ένα O-SII είναι θυγατρική G-SII ή O-SII που αποτελεί μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην ΕΕ και υπόκειται σε απόθεμα ασφαλείας O-SII σε ενοποιημένη βάση, το απόθεμα ασφαλείας που εφαρμόζεται σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση στο εν λόγω O-SII δεν υπερβαίνει το υψηλότερο από τα κατωτέρω:
α) το 1 % του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και
β) το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας G-SII ή O-SII που εφαρμόζεται στον όμιλο σε ενοποιημένη βάση.
9. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε υποκατηγορίες G-SII. Το κατώτατο όριο και τα όρια μεταξύ κάθε υποκατηγορίας καθορίζονται από τις βαθμολογίες που προκύπτουν βάσει της μεθοδολογίας προσδιορισμού. Οι οριακές βαθμολογίες μεταξύ γειτονικών υποκατηγοριών καθορίζονται σαφώς και ακολουθείται η αρχή ότι υπάρχει σταθερή γραμμική αύξηση της συστημικής σημασίας μεταξύ κάθε υποκατηγορίας, που έχει ως αποτέλεσμα τη γραμμική αύξηση της απαίτησης πρόσθετου κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, με εξαίρεση την ανώτατη υποκατηγορία. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ως «συστημική σημασία» νοείται ο αναμενόμενος αντίκτυπος της ενδεχόμενης δυσχέρειας του G-SII στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Για την κατώτατη υποκατηγορία ισχύει απόθεμα ασφαλείας G-SII ίσο με το 1% του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και το απόθεμα ασφαλείας για κάθε υποκατηγορία αυξάνεται ανά βαθμίδα κατά 0,5% του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έως και την τέταρτη υποκατηγορία. Η ανώτατη υποκατηγορία του αποθέματος ασφαλείας G-SII υπόκειται σε απόθεμα ασφαλείας ίσο με το 3,5% του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 9 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται:
α) να ανακατατάσσει G-SII από κατώτερη υποκατηγορία σε ανώτερη υποκατηγορία,
β) να κατατάσσει οντότητα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου που έχει συνολική βαθμολογία χαμηλότερη από την οριακή βαθμολογία της κατώτατης υποκατηγορίας σε αυτή την υποκατηγορία ή σε ανώτερη, προσδιορίζοντάς την κατ’ αυτόν τον τρόπο ως G-SII.
11. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λάβει απόφαση σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 10 ενημερώνει σχετικά την ΕΑΤ αναφέροντας τους λόγους.
12. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί τις επωνυμίες των G-SII και των O-SII και την αντίστοιχη υποκατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε G-SII σε έκαστο εμπλεκόμενο ίδρυμα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο ΕΣΣΚ και στην ΕΑΤ. Επίσης, δημοσιοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία. Επίσης, επανεξετάζεται ετησίως ο προσδιορισμός των G-SII και O-SII και η κατάταξη των G-SII στις αντίστοιχες υποκατηγορίες. Το αποτέλεσμα γνωστοποιείται στο εμπλεκόμενο ίδρυμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΕΣΣΚ και την ΕΑΤ. Δημοσιοποιείται εκ νέου ο ενημερωμένος κατάλογος των προσδιοριζόμενων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων, καθώς και η υποκατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε προσδιοριζόμενο G-SII.
13. Τα συστημικά σημαντικά ιδρύματα δεν χρησιμοποιούν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις πηγάζουν από το άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 94, 96, 122 και 123 του παρόντος νόμου.
14. Όταν ένας όμιλος, σε ενοποιημένη βάση, υποχρεούται σε σχηματισμό :
α) αποθέματος ασφαλείας G-SII και αποθέματος ασφαλείας O-SII, ή
β) αποθέματος ασφαλείας G-SII, αποθέματος ασφαλείας O-SII και αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 125 του παρόντος νόμου, σχηματίζεται σε κάθε περίπτωση το υψηλότερο εξ’ αυτών.
Όταν ένας όμιλος, σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση, υπόκειται σε σχηματισμό αποθέματος ασφαλείας O-SII και αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 125 του παρόντος νόμου, σχηματίζεται το υψηλότερο από τα δύο αποθέματα.
15. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όταν το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου εφαρμόζεται σε όλα τα ανοίγματα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του εγχώριου μακροπροληπτικού κινδύνου, αλλά δεν εφαρμόζεται στα ανοίγματα εκτός της Ελλάδος, το συγκεκριμένο απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου είναι επιπρόσθετο στο απόθεμα ασφαλείας O-SII ή G-SII σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
16. Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 14 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα ανήκει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G-SII ή O-SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας και του υψηλότερου μεταξύ του αποθέματος ασφαλείας O-SII και του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που εφαρμόζεται στο ίδρυμα αυτό σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση.
17. Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα συμμετέχει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G-SII ή O-SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας και του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας O-SII και του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που εφαρμόζεται στο ίδρυμα αυτό σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση.