- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 120 – (άρθρο 127 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Εκτίμηση της ισοδυναμίας ενοποιημένης εποπτείας τρίτων χωρών

1. Σε περίπτωση ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι ίδρυμα ή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του παρόντος νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί κατά πόσον το ίδρυμα υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία από αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας και αν η εποπτεία αυτή είναι ισοδύναμη και υπόκειται στις αρχές της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Πρώτο Μέρος Τίτλος II Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Η ως άνω αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης ή μιας από τις ρυθμιζόμενες οντότητες με άδεια λειτουργίας στην Ένωση ή με δική της πρωτοβουλία. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβουλεύεται με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την αξιολόγηση της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνει υπόψη της τυχόν κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών. Για τον σκοπό αυτό, συμβουλεύεται την ΕΑΤ προτού λάβει απόφαση.
4. Ελλείψει ισοδύναμης εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εφαρμόζει κατ’ αναλογία στο ίδρυμα τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή άλλες κατάλληλες εποπτικές τεχνικές που, ύστερα από διαβούλευση με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, κρίνει ότι επιτυγχάνουν τους στόχους της εποπτείας ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση. Οι εν λόγω εποπτικές τεχνικές συμφωνούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, έπειτα από διαβούλευση με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί ιδίως να ζητά τη δημιουργία χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών που να έχει την έδρα της σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόζει τις διατάξεις για την ενοποιημένη εποπτεία επί της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της εν λόγω χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή στην ενοποιημένη θέση των ιδρυμάτων της εν λόγω μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών.
6. Οι εποπτικές τεχνικές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους της ενοποιημένης εποπτείας, όπως καθορίζονται στα άρθρα 104 έως 120 του παρόντος νόμου, και κοινοποιούνται στις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.