- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 112 – (άρθρο 119 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Ένταξη εταιρειών συμμετοχών σε ενοποιημένη εποπτεία

1. Στην ενοποίηση που πραγματοποιείται για εποπτικούς σκοπούς επί των ιδρυμάτων περιλαμβάνονται οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και οι μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες, εφόσον συνιστούν θυγατρικές τους ή εφόσον υφίσταται συμμετοχή των ιδρυμάτων σε αυτές, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο.
2. Όταν θυγατρική που αποτελεί ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη εποπτεία κατ’ εφαρμογή μιας των περιπτώσεων του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τότε η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητά από τη μητρική της επιχείρηση πληροφορίες που θα διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας της εν λόγω θυγατρικής.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν έχει αναλάβει την ενοποιημένη εποπτεία στην Ελλάδα επιτρέπεται να ζητά από τις θυγατρικές ενός ιδρύματος, μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μιας μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών που δεν υπόκεινται σε ενοποιημένη εποπτεία τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 115 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες διαβίβασης και ελέγχου των πληροφοριών.