- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 94 – (άρθρο 102 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Προληπτικά εποπτικά μέτρα

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από ίδρυμα να λαμβάνει εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει προβλήματα στις εξής καταστάσεις:
α) το ίδρυμα δεν τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
β) η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αποχρώσεις ενδείξεις ότι το ίδρυμα δεν θα συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις εξουσίες της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 96 του παρόντος νόμου.