- Υπουργείο Οικονομικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 88 – (άρθρο 96 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) Τήρηση ιστοτόπου σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις αποδοχές

Τα ιδρύματα που τηρούν ιστότοπο εξηγούν σε ειδικό χώρο αυτού με ποιο τρόπο συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των διατάξεων άρθρων 80 έως 87 του παρόντος νόμου.